Исследование операций с материальными ценностями и операции по заработной плате

Дослідження операцій з матеріальними цінностями та операції по заробітній платі.

На практиці зустрічається досить багато порушень та корисливих зловживань, пов'язаних з розкраданням матеріальних запасів. І основним джерелом інформації, що надається бухгалтеру-експерту при цьому, є матеріали проведених інвентаризацій. Також багато порушень коїться через необґрунтоване списання нестач матеріалів, неправильне відображення в обліку результа­тів пересортиці товарно-матеріальних цінностей.

Тому дослідження операцій з матеріальними запасами є одним з провідних у експертно-бухгалтерських дослідженнях.

Основним джерелом інформації, поданої бухгалтеру-експерту під час розслідування злочинів, пов'язаних із розкраданням ма­теріальних запасів підприємств, є матеріали проведених інвента­ризацій.

Досліджуючи дані інвентаризації, експерт повинен з'ясувати:

> наскільки повно вона проведена;

> чи була присутня під час перевірки матеріально відповідаль­на особа, чи був у складі інвентаризаційної комісії фахівець, кот­рий добре знає особливості зберігання, обліку і використання да­ного виду запасів;

> які виявлені лишки й нестачі цінностей, і як вони відобра­жені в бухгалтерському обліку;

> чи правильно розрахований збиток від нестач матеріальних запасів тощо.

У ході перевірки правильності оформлення акта інвентариза­ції експерт-бухгалтер має впевнитись у тому, що до початку ін­вентаризації матеріально відповідальна особа подала розписку про те, що всі прибуткові та видаткові документи включені нею у звіти і здані в бухгалтерію, і всі запаси, які надійшли на склад, оприбутковані, а ті, що вибули, — списані на витрати.

Досліджуючи порівняльні відомості, експерт-бухгалтер пови­нен установити характер розбіжностей між фактичними залишками матеріальних запасів на момент проведення інвентаризації й обліковими даними на цю саму дату. Експерт має також озна­йомитися з письмовими вмотивованими поясненнями матеріаль­но відповідальних осіб про причини виявлених лишків і нестач

За необхідності проведення додаткової інвентаризації про стан і рух матеріальних ресурсів на підприємстві, що перевіряється, екс­перт мусить проаналізувати дані, що містяться в протоколах допи­тів свідків і матеріально відповідальних осіб, отримані слідчим.

Необхідно дослідити обґрунтованість списання нестач матері­алів у межах норм природних втрат.

Від природних втрат необхідно відрізняти псування товарів (бій пляшок,тощо). На псування товарів матеріально відповідальні особи мають складати спеціальні акти.

Лишки матеріалів, виявлені під час інвентаризації, відносять до інших доходів від операційної діяльності. На суму виявлених і лишків робиться проведення:

Дт 20 «Запаси»;

Дт 28 «Товари»;

Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

А в податковому обліку сума виявлених лишків включається і до складу доходів і є об'єктом оподаткування.

Нестачі можуть бути двох видів:

> у межах норм природних втрат;

> понад затверджені норми втрат.

Таким чином, основним завданням експерта-бухгалтера під 1 час дослідження операцій з матеріальними цінностями є перевірка правильності відображення в обліку та докумен­тальної обґрунтованості надходження та витрачання цих цінностей, визначення наявності та розміру нестач (лишків) за результатами інвентаризації.

Для розв'язання поставлених питань експерту мають бути на­дані слідчим або судом документи, облікові дані про рух матері­алів, акти інвентаризації, дані про те, де, коли та

1 2 3 4 5 6

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные