Истоки философской культуры Руси

життя, подій того часу, проблема зв'язку, єдності минулого і сучасного, діалектичне розуміння автором "Слова" співвідношення історії і вічності. Варто звернути увагу на те, що у творі відображена закономірність зв'язку, взаємодії християнського світорозуміння з народним світоглядом, у якому ще значною мірою збереглись міфологічні уявлення східних слов'ян.

Важливим є морально-етичний пафос "Слова". Всі проблеми пронизані етичним наповненням. Обгрунтування етичного, морального ідеалу, моральне виховання стає важливим фактором у боротьбі за єдність держави, у розумінні свого обов'язку перед землею Руською як вищого критерію моральності Такі патріотичні ідеї ставали провідними не тільки в писемних творах, а й в усній народній творчості русичів, передусім у героїчному епосі — билинах.

На початку ХІІІ ст. на Русі виникає ще одна оригінальна пам'ятка — "Києво-Печерський патерик", який є яскравим зразком східнослов'янської агіографії. У ньому зібрані оповідання про заснування Печорського монастиря та про його перших діячів, відомості про анімістичні уявлення тих часів.

В образах святих і блаженних отців церкви, у їх житті і подвигах втілюється християнський ідеал святості, який був одним з найважливіших компонентів філософського світогляду того часу. Через образи святих "Патерик" дає можливість усвідомити глибину філософської культури Київської Русі: уявлення про світ, про місце людини в ньому, про сенс життя, про моральний ідеал тощо. Ідеальним героєм "Патерика" є святий Феодосій, який передовсім піклується про благо ближнього, співчуває йому, бере на себе відповідальність перед Богом за все, що скоїла людина. Такий ідеал любові був мірилом у всьому земному житті, ним стверджувалось усвідомлення загальнолюдського характеру моральності.

Закінчуючи аналіз філософської культури Київської Русі, можна стверджувати, що в цю епоху українські мислителі засвоювали і творчо переробляли відповідно до руської дійсності досягнення світової філософської думки, виробляли свої філософські ідеї і концепції і цим самим закладали основу української філософії.  


Список використаної літератури 

 1. Арутюнов В. Філософія: Навч. -метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. — 2-е вид. ,перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2001. — 221с.
 2. Афанасенко В. Філософія: Підруч. для вищої школи / Василь Григорович Кремень (заг. ред. ), Микола Іванович Горлач (заг. ред. ). — 3. вид. , перероб. та доп. — Х. : Прапор, 2004. — 735с.
 3. Бичко І. Філософія: Підручник для студ. вищих закладів освіти. — 2. вид. , стер. — К. : Либідь, 2002. — 408с.
 4. Бойченко І. Філософія історії: Підручник для студ. вищ
  навч. закладів. — К. : Знання, 2000. — 724с.
 5. Буслинський В. Філософія: Навч. посібник для студ. і аспірантів вищ. навч. закладів / Київський славістичний ун-т / Володимир Андрійович Буслинський (ред. ). — К. , 2002. — 315с.
 6. Воронкова В. Філософія: Навчальний посібник/ Валентина Воронкова,; М-во освіти і науки України. -Київ: ВД "Професіонал, 2004. -460 с.
 7. Губерський Л. Філософія: Навч. посібник для студ. і аспірантів вищих навч. закл. / І. Ф. Надольний (ред. ). — 5. вид. , стер. — К. : Вікар, 2005. — 516с.
 8. Кремень В. Філософія: Мислителі. Ідеї. Концепції: Підручник. — К. : Книга, 2005. — 525с.
 9. Петрушенко В. Філософія: Навчальний посібник для вузів/ Віктор Петрушенко,. -4-те вид. , перероб. і доп. . -Львів: Новий Світ-2000, 2006. -503
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12