Историческая социология и социальная психология - возможности междисциплинарных исследований

Історична соціологія та соціальна психологія - можливості міждисциплінарних досліджень

Інтенсифікація розвитку гуманітарних наук, що закономірно відбувається у постмодерному суспільстві, стимулює зростання потреби в налагодженні міждисциплінарних зв’язків. З просуванням суспільства шляхом трансформації ця загальна тенденція все чіткіше відображається в проблемі теоретичної рефлексії зв’язків між історичною соціологією як соціологічною дисципліною, пов’язаною з використанням історичного методу в соціології, та соціальною психологією. Головним змістом цієї актуальної проблематики стає пошук нових теоретичних, методологічних та концептуальних підходів до реалізації різних завдань соціально-історичного аналізу.

Прикладне значення міждисциплінарної практики розкривається в об’єктивно зростаючій суспільній потребі та релевантності соціально-психологічних підходів, системних і компаративістських історико-соціологічних дослідницьких практик. Відтак, з’являється реальний шанс спростувати традиційне уявлення про те, що історія нічому не вчить.

Загалом налагодження діалогу з теоретичних та методологічних питань між істориками, соціологами і психологами відбувається досить складно й суперечливо. Серед причин можна назвати традиціоналізм, зашореність проблемами власної наукової дисципліни, переконання в неможливості погодження термінологічного і понятійного апарату різних соціальних наук. Проте ці проблеми, властиві для будь-яких міждисциплінарних досліджень, лише стимулюють зацікавлення багатьох вчених у вибудовуванні спільних проблемно-концептуальних зв’язків між гуманітарними науками. Адже на початку ХХІ століття поширюється переконання в потребі інтенсифікації вироблення „спільної мови” для діалогу між представниками різних соціальних наук.

Звичайно, ця потреба частково усвідомлювалась і раніше. Так, один із засновників французької історичної „школи Анналів” М. Блок наголошував, що предмет історії – це свідомість людей [6, c. 86]. Отже, з точки зору нової соціальної історії, ключовим питанням є тлумачення мотивів людської поведінки минулих часів. Це завдання методологічно надзвичайно складне. Його вирішити неможливо без використання відповідних підходів інших соціальних наук.

Слід зазначити, що міждисциплінарні зв’язки між соціологією та психологією є традиційними й плідними. Зокрема, італійський соціолог В. Парето визначав психологізм у соціології як школу „другого позитивізму”

Він вважав головним соціальним феноменом емоційну сферу людської діяльності, важливе значення для якої мають культурно-історичні фактори. Сучасний французький психолог С. Московічі також наголошує, що соціальне і психологічне можна відокремити лише досить умовно. А німецький соціолог Т. Адорно називав соціологію наукою про саморефлексію суспільства.

Окремим напрямом соціологічних студій є біхевіористський підхід, найбільш „тісно” пов’язаний з соціально-психологічними прикладними дослідженнями. Так, американський соціолог Г. Хоманс зробив суттєвий методологічний вклад у формування сучасних міждисциплінарних зв’язків між соціологією та соціальною психологією. Це стосується, зокрема, тлумачення психологічних механізмів вибору суспільних ціннісних орієнтацій різними соціальними групами [1, c. 30]. Найбільш плідною ідеєю біхевіоризму для соціальної історії є теорія Дж. Міда про рекурсивну взаємозалежність між соціальним оточенням, індивідуальною і колективною поведінкою. Він назвав свої погляди „соціальним біхевіоризмом”. Водночас один із сучасних класиків біхевіоризму Б. Скіннер дотримується точки зору щодо незмінності природи людини та неможливості її удосконалення, заперечуючи цим ідею можливості історичної зміни типів і форм людської поведінки [10, c. 43 - 46]. При цьому ключовим завданням соціальної психології в її біхевіористській інтерпретації стає оволодіння методами управління поведінкою людей за допомогою спеціально підібраних підкріплюючих стимулів. Історія різних авторитарних і диктаторських режимів дає чимало інформації для роздумів щодо цього, але залишимо їх за межами нашої статті.

Значної уваги психологічним

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы