Исторические формы свободомыслия

панівним класам, а саме: сприяє існуючому порядку речей. К. Маркс і Ф. Енгельс були переконані, що такий підхід надає можливість науково вирішувати проблему релігії за рахунок практичної революційної дії, що долає релігію шляхом зміни відносин класо­вого суспільства і натомість веде до згасання її ролі у духовному житті.

Практичну реалізацію положень пролетарського атеїзму намагався здійснити В. Ленін (1870—1924 рр. ). На його думку, завданням атеїстичної пропаганди на­самперед є підпорядкування класовій боротьбі експ­луатованих проти експлуататорів. Лише в процесі ре­волюційної боротьби, практичної діяльності поне­волених соціальних прошарків у їхньому суспільному житті, за В. Леніним, здатні руйнуватися релігійні пе­реконання, усуватися соціальні корені релігії. Необ­хідною умовою практичної діяльності створеної ним партії щодо релігії і церкви була пропаганда наукових знань серед народу. В. Ленін вимагав дати найшир-шим масам трудящих наукове, матеріалістичне пояс­нення причин виникнення, існування і збереження релігії. На практиці це вилилося у численні арешти й розстріли духовенства, активних віруючих, а також у створення системи ідейно-виховної роботи, яка сило­міць нав'язувала всім атеїстичний світогляд. Діяль­ність численних груп "Союзу войовничих безбожни­ків", ігнорування свободи совісті, яка лише декларувалася, втручання партії і держави у внутрішні справи церкви дискредитували пролетарський атеїзм і ще раз засвідчили, що демократичне вирішення проб­леми співіснування релігійних і вільнодумних ідей можливе лише за умов їх правового регулювання в справді громадянському суспільстві.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Авиценна. Книга знання // Избр. филос. произведения. — М. , 1990.

Анаксимандр // Фрагменти ранних греческих философов. — М. , 1989. - Ч. 1.

Анаксимен // Там само,

Бейль П. І/ Исторический й критический словарь. — М. , 1968. - Т. 1-2.

Бекон Ф. Новий Орган // Сочинения. — М. , 1972. — Т. 2. Боккаччо Дж. Декамерон. — М. , 1980. Бруно Дж. О бесконечности Вселенной й мира. — М. , 1936. Ван Чун /І Антология мировой философии. — М. , 1969. — Т. 1. Вольтер. Философские произведения. — М. , 1988. Гельвеций К. Об уме // Сочинения

— М. , 1974. — Т. 1. Гераклит // Фрагменти ранних греческих философов. — М. , 1989. - Ч. 1.

Герцен А. Письма об изучении природні // Сочинения. — М. , 1985. -1. 1.  258

Гоббс Т. Основи философии // Сочинения. — М. , 1989. — Т. 1.

Гольбах П. Система природи // Избр. филос. произ­ведения. — М. , 1964.

Дарвин Ч. Происхождение человека й половой отбор // Со­чинения. — М. , 1953. — Т. 5.

Демократ // Фрагменти ранних греческих философов. — М. , 1989. - Ч. І.

Дидро Д. Племянник Рамо // Сочинения. — М. , 1991. — Т. 2.

Дрогобич Юрій // Огородник І. В. , Русин М. Ю. Українська філософія в іменах. — К. , 1997. — С. 83—84.

Знгельс Ф. Анти-Дюринг // Сочинения. — Т. 20.

1 2 3 4 5 6

Похожие работы