Издательский договор на литературное сочинение

План

План. 1

Видавничий договір на літературний твір. 2

1. Предмет Договору. 3

2.    Передання прав. 4

3.    Подання рукопису. 5

4.    Зобов'язання Видавництва. 6

5.    Зобов'язання Автора. 7

6.    Авторська винагорода. 8

7.    Авторські примірники. 9

8.    Перевидання книги. 10

9.    Зміна та розірвання Договору. 11

10.      Конфіденційність. 12

11.      Додаткові умови. 13

12.      Поштові адреси та банківські реквізити сторін. 13


Видавничий договір на літературний твір

м. ____________________                          «___» ______________      р.

 

 

Видавництво «__________________________________________» у особі

директора _________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі Статуту, яке надалі йменується «Видавництво», та

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

який надалі йменується «Автор», відповідно до ст. 32, 33, 34 Закону України «Про авторське право і суміжні права», прийнятого Верхов­ною Радою України 23 грудня 1993 р. (у редакції від 11 липня 2001 р. ), уклали цей Договір про таке.

 


1. Предмет Договору

1. 1. Предметом цього Договору є твір за назвою ____________________

______________________, машинописний (комп'ютерний) ру­копис якого в повному обсязі Автор передає Видавництву негайно після укладення Договору. Подальші зміни назви твору можливі лише після письмового узгодження цього питання між Автором і Видавництвом.

1. 2. Автор гарантує, що лише він розпоряджається авторським пра­вом і до цього часу не виконав жодних розпоряджень, які могли б обме­жити дію цього Договору. Протягом 3 (трьох) років після укладення цього Договору Автор зо зобов'язується не передавати іншим особам для видання вище названий твір без письмової згоди Видавництва.

1. 3. Протягом терміну чинності цього Договору Автор має право публікувати в періодичних виданнях, озвучувати в ефірі фрагменти книги, виступати з лекціями, вказуючи при цьому, що книга готується до друку чи вже опублікована Видавництвом

1. 4. Твір, зазначений у п. 1. 1, видається за кошти Видавництва.

(Примітка. Окрім коштів видавництва можуть у Договорі зазначатися й інші джерела фінансування).

 


2.      Передання прав

2. 1. Автор передає Видавництву на вказаний у п. 1. 2 термін винят­кове право на тиражування й поширення книги. Тиражі книги при цьо­му не обмежуються. Видавництво вживає заходів для того, щоб макси­мально задовольнити можливий попит в Україні та зарубіжних країнах на дану книгу.

2. 2. Автор передає Видавництву на вказаний у п. 1. 2 період і винят­кові додаткові права:

а)  право попередньої публікації чи наступного повного або частко­вого передрукування книги;

б)  право перекладу на інші мови та видання твору за кордоном. У разі перекладу книги ________________     мовою переклад виконується автором безкоштовно (або за плату, окремо обумовлену сторонами, чи Видав­ництво перекладає твір своїми силами й коштом).

(Примітка. Далі в тексті можна обумовити, в якому вигляді Автор надає Видавництву переклад, — у рукописному, машинописному тощо).

2. 3. Будь-які зміни Видавництвом тексту твору можливі лише після узгодження з Автором. Без згоди Автора Видавництву не дозволяється супроводжувати твір ілюстраціями, передмовою, післямовою, комента­рями тощо.

2. 4. Автор передає Видавництву право виступати від його імені щодо питань, пов'язаних із захистом авторських прав на твір, вказаний у п. 1. 1 цього Договору.

2. 5. Протягом терміну чинності Договору за узгодженням з Авто­ром Видавництво має право передати для використання іншими фізич­ними та юридичними особами, у тому числі й іноземними, передбачені цим Договором майнові права та обов'язки в повному обсязі, що пов'я­зані з виданням та розповсюдженням твору, вказаного у п. 1. 1 цього Договору. Про відповідне передавання таких прав Видавництво негай­но повідомляє Автора.

 


3.      Подання рукопису

3. 1. Автор подає Видавництву повний, підготовлений відповідно до видавничих норм, машинописний рукопис в одному примірнику.

(Примітка. Можлива подача двох

1 2 3

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные