Капитальное строительство

План

1. Підрядні відносини в капітальному будівництві 

2. Договір підряду на капітальне будівництво.  

Список використаної літератури.  


1. Підрядні відносини в капітальному будівництві

Відповідно до ст. 317 ГКУ будівництво об’єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи із завершення будівництва, при­кладні та експериментальні дослідження і розробки тощо, які виконуються суб’єктами господарювання для інших суб’єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах підряду. Для здійснення зазначених робіт можуть укладатися такі договори підряду:

• на капітальне будівництво (у тому числі субпідряду);

• на виконання проектних і досліджувальних робіт;

• на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необ­хідних для капітального будівництва;

• інші.

Загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено ГКУ

Господарські відносини у сфері матеріально-технічного забез­печення капітального будівництва регулюються відповідними договорами підряду, якщо інше не передбачено законодавством або договором сторін. За згодою сторін будівельні поставки мо­жуть здійснюватися на основі договорів поставки.

2. Договір підряду на капітальне будівництво

За договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов’язується своїми силами і засобами на замов­лення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовнико­ві у встановлений строк визначений договором об’єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати обумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов’язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну докумен­тацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об’єкти і оплатити їх. Відповідно до ст. 318 ГКУ договір підряду укладається на будівництво, розширення, рекон­струкцію та перепрофілювання об’єктів; будівництво об’єктів з покладенням повністю або частково на підрядника виконання робіт з проектування, поставки обладнання, пусконалагоджуваль­них та інших робіт; виконання окремих комплексів будівель­них, монтажних, спеціальних, проектно-конструкторських та інших робіт, пов’язаних з будівництвом об’єктів. Забезпечення будівництва матеріалами, технологічним, енергетичним, елект­ротехнічним та іншим устаткуванням покладається на підряд­ника, якщо інше не передбачено законодавством або договором. Зміст договору підряду на капітальне будівництво, що уклада­ється на підставі державного замовлення, має відповідати цьому замовленню.

Договір підряду на капітальне будівництво повинен передба­чати:

• найменування сторін;

• місце і дату укладення договору;

• предмет договору (найменування об’єкта, обсяги і види робіт, передбачених проектом);

• строки початку і завершення будівництва, виконання робіт;

• права і обов’язки сторін;

• вартість і порядок фінансування будівництва об’єкта (робіт);

• порядок матеріально-технічного, проектного та іншого забез­печення будівництва;

• режим контролю якості робіт і матеріалів замовником;

• порядок прийняття об’єкта (робіт);

• порядок розрахунків за виконані роботи, умови про дефекти і гарантійні строки;

• страхування ризиків, фінансові гарантії;

• відповідальність сторін (відшкодування збитків);

• врегулювання спорів, підстави та умови зміни і розірвання договору.

Договір підряду на капітальне будівництво замовник

1 2 3 4

Похожие работы