Кассационное производство

План

Вступ

  1. Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку, та особливості їх розгляду
  2.  2. Особливості розгляду касаційних скарг і подань на судові рішення, які набрали законної сили
  3. Обов'язковість звернення до виконання рішень, які приймає суд касаційної інстанції

Висновок

Список використаної літератури

 

Вступ 

 Провадження в касаційній інстанції — важлива стадія кри­мінального процесу, на якій перевіряються законність і обгрун­тованість судових рішень, які було винесено під час попере­дніх розглядів у судах. Відповідно до ст. 383 КПК у касаційному порядку може бути перевірено: вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним як судом пер­шої інстанції; вироки і постанови апеляційного суду, постанов­лені ним в апеляційному порядку; вироки і постанови район­ного (міського), міжрайонного (окружного) судів, військових судів гарнізонів, постановлені щодо цих вироків та постанов.

 Такі учасники процесу, як засуджений, його законний пред­ставник і захисник, цивільний позивач, цивільний відповідач, потерпілий та його представник, подають касаційні скарги до касаційної інстанції у частині, що стосується їх інтересів. Ка­саційне подання на судові рішення, зазначені у ч. 1 ст. 383 КПК, має право подавати прокурор, який брав участь у роз­гляді справи судом першої чи апеляційної інстанції, або про­курор, який затвердив обвинувальний висновок. Щодо каса­ційних подань на судові рішення, зазначені у ч. 2 ст

383 КПК, то їх має право подавати прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої чи апеляційної інстанції, а та­кож Генеральний прокурор України та його заступники, про­курор Автономної Республіки Крим, прокурор області, міст Києва і Севастополя, прирівнені до них прокурори та їх засту­пники в межах їх повноважень незалежно від їх участі в роз­гляді справи судом першої чи апеляційної інстанці. Перелік учасників процесу, які мають право на подання касаційних скарг та касаційних подань, є вичерпним.

 Розглядати справи в касаційному порядку має право лише Верховний Суд України.

 Касаційна інстанція є останнім прихистком захисту прав громадян у національному законодавстві України.

 Завданням та метою цієї роботи є детальний розгляд та аналіз касаційного провадження у кримінальному процесі. Крім того особливості розгляду касаційних скарг мають повною мірою показати характерні ознаки функціонування касаційної інстанції в кримінальному процесі.

 Також потрібно зазначити, що в умовах інтеграції України в Євросоюз законодавцю у прийнятті нового кримінально-процесуального кодексу потрібно спиратись і на досвід країн Європи,де саме в період утвердження демократичних підвалин державності було створено касаційні (верховні) суди.

 

1. Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку, та особливості їх розгляду

Однією із стадій кримінального процесу, в якій перевіряється законність і обґрунтованість судових рішень судів у кримінальних справах, є касаційне провадження.

Відповідно до чинного законодавства єдиною касаційною інстанцією з перегляду кримінальних справ в Україні є Верховний Суд України і, зокрема, його Судова палата у кримінальних справах і Військова судова колегія.

 Слід зазначити, що в одній главі КПК, в одних і тих самих статтях врегульовано різні правовідносини касаційного перегляду справ,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы