Коллективный и трудовой договоры

ПЛАН 

1. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР. ПОНЯТТЯ.

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.

3. ЗМІСТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.

4. СТРОК ДІІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.

5. ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.

6. ЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.

7. КОНТРАКТ ЯК ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.

8. ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ.

9. ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ.

10. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

11. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, УКЛАДЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 


1. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР. ПОНЯТТЯ

ДОГОВІР ТРУДОВИЙ (ТРУДОВИЙ ДОГОВІР) – це угода між працівником і власником підприємства, організації або уповноваженим органом, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємст­ва, установи, організації або уповноважений ним орган зобов’язується ви­плачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, не­обхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, ко­лективним договором і угодою сторін (ст. 21 КЗпПУ).

 

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Трудовий договір укладається в усній або у письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим (ст. 24 КЗпПУ):

1) при організаційному наборі працівників;

2) при укладені трудового договору про роботу в районах з особливи­ми природними, географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;

3) при укладенні контракту;

4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового дого­вору у письмовій формі;

5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;

6) в інших випадках, передбачених законодавством України.

Укладення трудового договору, оформляється наказом чи розпоряджен­ням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу (ч. 2 ст. 24 КЗпПУ). Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпо­рядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи (ч. 3 ст. 24 КЗпПУ).

З працівниками може бути укладено декілька трудових договорів (робота по сумісництву). Є посади, при зайнятті яких працівникам заборонено роботу по сумісництву (робітники податкових інспекцій тощо).

При прийнятті на роботу не може бути переваг в залежності від статі, віросповідання, національності, партійної приналежності. Для ряду катего­рій громадян при прийнятті на роботу надаються переваги: вагітним жінкам (письмова відмова, яка може бути оскаржена в суді), неповнолітнім після за­кінчення школи, звільненим з армії, звільненим з тюрем тощо.

 

3. ЗМІСТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Юридично умови трудового договору поділяються на 2 види:

1. Безпосередні (про які сторони домовляються), які в свою чергу поділяються на:

- основні або необхідні – це умови про які сторони домовляються, а, якщо згоди не досягнуто з однієї з них, то такий договір в часі не може існувати – умови про місце роботи, про початок ро­боти, про трудову функцію працівника – професію (вчитель), спе­ціальність (вчитель історик), кваліфікацію (розряди), про заро­бітну плату;

- факультативні (додаткові умови), про які сторони домовляються і після

1 2 3 4 5

Похожие работы