Коммерциализация интеллектуальной собственности

організаціях, на підприємствах. Як свідчить досвід, створення таких підрозділів сприяє взаємодії співробітників відомств, набагато прискорює вирішення питань, пов’язаних, зокрема, з патентуванням винаходів в іноземних державах, правильним оформленням ліцензійних договорів, договорів про передачу права власності тощо [2, с. 9].

В Україні уже створено структуру, призначення якої — сприяти стимулюванню і задоволенню попиту на ОІВ. Нею стала створена у 2002 році Інтернет-біржа промислової власності (ІБПВ). Її діяльність спрямована на використання сучасних інформаційних технологій для просування науково-технічних досягнень України на світовий та вітчизняний інноваційні ринки. На сторінках ІПБВ (www. ip-centr. kiev. ua) винахідник і патентовласник мають унікальну можливість висвітлити для потенційного покупця економічні, екологічні, соціальні та інші переваги, які надає використання даного винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Біржа надає також можливість розмістити інформацію підприємців про потрібні їм технології. Це має спрямувати винахідницьку думку у продуктивному напрямі, а власнику патентів, ноу-хау та перспективних ідей — допомогти знайти потенційних суб’єктів комерціалізації конкретного об’єкта інтелектуальної власності. Оскільки сайт забезпечений засобами зворотного зв’язку з відвідувачами, він забезпечує можливість швидкої реакції на потреби користувачів [2, с. 9]. Аналогічних структур поки що в Україні недостатньо. Держдепартамент інтелектуальної власності планує за своєю участю створити відповідні структури на базі представництв у регіонах України [2, с. 9].

Загалом, на сучасному етапі для забезпечення дієздатності ринку інтелектуальної власності в Україні необхідно створити сприятливі умови кожному із його учасників для одержання ними вигоди при максимальній прозорості здійснення операцій щодо об’єктів інтелектуальної власності, у дотриманні чинного законодавства, правил чесної конкуренції та дієвій участі державних органів управління та контролю. Становлення ринку інтелектуальної власності та активізація винахідництва національних заявників дасть змогу говорити про підвищення науково-технічного потенціалу України, її технологічної конкурентоспроможності, інноваційної перспективності та інвестиційної привабливості національної економіки. Отже, в нинішніх умовах державна підтримка створення і ефективного використання ОІВ є важливим джерелом розвитку національної економіки, зростання творчого та науково-технічного потенціалу країни, розширення обсягів торгівлі та формування цивілізованого ринку інтелектуальної власності.

Список використаної літератури

  1. Підопригора О. А. , Підопригора О. О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак. ун-тів. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — 336 с.
  2. Підопригора О. Проблеми системи законодавства України про інтелектуальну власність // Інтелектуальна власність. — 2000. — №3. — С. 3—14.
  3. Долга В. О. Інтелектуальна власність: економічний захист та форми реалізації: Автореф. дис
    к. е. наук: 08. 01. 01. / Хар. держ. у-т. Харків, 1996. — 18 с.
  4. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К. : КНЕУ, 2000. — 528 с.
  5. Белов В. В. , Виталиев Г. В. , Денисов Г. М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика применения. — М. , 1977. — С. 11.
  6. Интеллектуальный капитал /Пер. с англ. под ред. Л. Н. Ковалик. — Питер, 2001. — 288 с.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы