Коммерциализация интеллектуальной собственности

визнані пріоритетні завдання діяльності органів виконавчої влади із забезпечення національної безпеки у науково-технічній сфері, які зокрема передбачають забезпечення інтеграції освіти, науково-технічної сфери та виробництва, як передумови інноваційного розвитку економіки; першочергову реалізацію інноваційних проектів, спрямованих на зниження енергоємності та ресурсовитратності виробництва, що особливо актуально для спиртової галузі – однієї з найбільш енерго- та ресурсоємних в агропромисловому комплексі країни.  

Вищенаведеним рішенням Кабінету Міністрів доручено з метою підвищення рівня інноваційної культури суспільства забезпечити здійснення серед різних верств населення, передусім, державних службовців та підприємців, просвітницьких заходів, спрямованих на пропаганду та поширення знань про інноваційну діяльність як передумову забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, стимулювання у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, кооперації підприємств різних форм власності та наукових установ, їх спільне фінансування інвестиційних проектів, вдосконалення структури державного управління у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій та охорони об, єктів інтелектуальної власності (ОІВ).

Крім того, Кабміном поданий до Верховної Ради законопроект „Про стимулювання інноваційної діяльності та виробництва високотехнологічної продукції в Україні”, який передбачає суттєві податкові пільги шляхом внесення змін в Закони України „Про податок на додану вартість”, „Про оподаткування прибутку підприємств”, „Про порядок погашення зобов, язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами”, а також змін до законів України „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” та „Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”.

З метою вдосконалення системи управління у сфері інноваційної діяльності та активізації такої діяльності Кабміну доручено вжити заходів щодо стимулювання суб, єктів господарювання до проведення патентно-кон, юктурних досліджень з метою пошуку нових технологічних рішень, що забезпечують інноваційне оновлення виробництва та удосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності, формуванню цивілізованого обороту об, єктів права інтелектуальної власності, створення сприятливих умов для комерціалізації майнових прав інтелектуальної власності.

Рівень розвитку будь-якої країни визначається, насамперед, інтелектуальним потенціалом нації, який при відповідних створених державою умовах, в короткий термін дозволяє вийти на міжнародні рубежі у розробці і впровадженні наукомістких енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

Слід відмітити, що в Україні наявних обсягів бюджетного фінансування недостатньо для здійснення наукових досліджень світового рівня у багатьох галузях суспільного господарства і спиртової промисловості зокрема.

За кордоном обсяги фінансування наукових досліджень, що забезпечують одержання результатів світового рівня знаходяться в широкому діапазоні від 200 тис. дол

США на одного науковця на рік і вище. У той же час в Україні для науковців, які працюють на харчову галузь цей показник становить у середньому 5-10 тис. грн. і витрачається головним чином на зарплату та незначні витрати на забезпечення досліджень.

Невідповідне фінансування науково-дослідних робіт у спиртовій галузі значною мірою стримує розробку конкурентноздатних наукоємних високотехнологічних розробок, що потребують сучасного вартісного обладнання та приладів.

Інтелектуальна євроінтеграція, без якої неможливе рівноправне входження України до ЄС, вимагає вирішення зазначених проблем в науково-технічній діяльності.

Необхідне удосконалення нормативно-правових засад наукової та науково-технічної діяльності, забезпечення її економічної привабливості, поліпшення дослідно-експериментальної і прикладної бази для здійснення наукових робіт, розроблення нормативно-правової бази для створення та функціонування технопарків, науково-навчальних центрів (ННЦ) та науково-технічних навчальних центрів (НТНЦ).

Це стратегічний напрям реформування науково-технічної діяльності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы