Коммерциализация интеллектуальной собственности

Продаж ліцензій також є ефективним шляхом впровадження інноваційних технологій у виробництво. Доходами від продажу ліцензій юридичні або фізичні особи покривають свої витрати на наукові дослідження.

Комерціалізація ОІВ в спиртовій галузі дає змогу інвестувати розробку інноваційних технологій без залучення бюджетних коштів, що дозволило виконати державну програму „Етанол”, створену за наказом президента України і прийняту постановою Кабінету Міністрів № 1044 від 04. 07. 2000р.

Так за останній час без залучення бюджетних коштів розроблені унікальні енерго- та ресурсозберігаючі технології, які дозволяють спиртовій галузі зменшити витрату енергоносіїв в середньому на 60 тис. тон умовного палива та заощадити до 15 тис. тон вуглеводвмісної сировини на рік.

Налагоджено виробництво вітчизняного наукоємного обладнання брагоректифікаційних комплексів для спиртових заводів, що зруйнувало монополію Росії та перетворило Україну із імпортера цього обладнання в експортера.

Розроблені технології виробництва технічного та денатурованого спирту, спирту ректифікованого денатурованого для парфумерно-косметичної продукції; технічних рідин в потоці ректифікації; сирцю високооктанової кисневмісної добавки до бензинів, а також сирого спирту

Проведені науково-дослідні та впроваджувальні роботи дозволили розробити обладнання та технології виробництва високооктанової кисневмісної добавки до бензинів (паливний біоетанол).

Для зменшення негативного впливу різкого подорожчання енергоресурсів в УкрНДІспиртбіопрод розроблено технологію енергоавтономності виробництва біоетанолу за рахунок використання відходів як сировини для продукування біогазу, а на його базі з використанням когенерації 100 % -вим забезпеченням технологічною парою і електроенергією для власних потреб.

Створення такої технології має стратегічне значення для розвитку спиртової галузі, оскільки дає змогу суттєво зменшити собівартість біоетанолу та зробити його ще більш економічно привабливим, раціонально використати відходи, зменшити залежність України від імпорту нафти, нафтопродуктів та газу та вирішити питання екологічної безпеки спиртового виробництва.

Ці роботи дозволяють завантажити вільні виробничі потужності спиртових заводів, розширити асортимент товарної продукції, створити додаткові робочі місця, зменшити соціальне напруження в регіонах розташування спиртових заводів, скоротити енергозалежність України та знизити енерго- та ресурсоємність її національного продукту, підвищити конкурентоспроможність спиртової галузі в цілому, що особливо важливо при входженні України до СОТ.

Комерціалізація інтелектуальної власності як основа забезпечення інноваційного розвитку України 

У сучасному світі головним завданням для будь-якої держави є формування самодостатньої, конкурентоспроможної, соціально-орієнтованої економіки, здатної невпинно самостійно розвиватися. У цьому контексті для України надзвичайно актуальним є застосування інноваційного способу розвитку як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях на основі використання інтелектуальної власності.

В умовах формування у провідних країнах світу нової економіки, що базується на новітніх досягненнях науки і сучасних комунікаційних технологіях, головним джерелом економічного зростання стають не природні і матеріальні ресурси, а ідеї та інновації. Здатність генерувати і впроваджувати досягнення НТП стає одним із найголовніших факторів забезпечення конкурентоспроможності як національної економіки у глобальному конкурентному середовищі і окремих регіонів на національному рівні, так і окремих товаровиробників на конкретних ринках. Наука перетворилася на специфічну сферу товарного виробництва, що виробляє специфічний і дуже дорогий товар — об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ).

Інтелектуальна власність у ХХІ столітті — це механізм для отримання додаткових прибутків внаслідок монопольного використання нових технологій, продажу ноу-хау, ліцензій, патентів та інших продуктів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы