Коммерческое посредничество (агентские отношения) в сфере хозяйствования

План

1. Агентська діяльність і агентські відносини.  

2. Відповідальність за порушення агентського договору.  

Список використаної літератури.  


1. Агентська діяльність і агентські відносини

Відповідно до ст. 305 ГКУ відносини, що виникають при здій­сненні комерційного посередництва (агентської діяльності) у сфері господарювання, регулюються ГКУ, іншими прийнятими відпо­відно до нього нормативно-правовими актами, що визначають особливості комерційного посередництва в окремих галузях гос­подарювання. До агентських відносин можуть застосовуватися відповідні положення Цивільного кодексу України, якими регу­люються відносини доручення.

Відповідно до ст. 295 ГКУ комерційне посередництво (агент­ська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посеред­ництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єк­та, якого він представляє.

Комерційним агентом може бути суб’єкт господарювання (гро­мадянин або юридична особа), який за повноваженням, що нада­ний агентським договором, здійснює комерційне посередництво.

Не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча й у чужих інтересах, але від власного імені.

Комерційний агент не може укладати угоди від імені того, кого представляє, стосовно себе особисто

Законом можуть бути встановлені обмеження або заборона здійснення комерційного посередництва в окремих галузях гос­подарювання.

У ст. 296 ГКУ закріплюються відповідні підстави виникнен­ня агентських відносин.

Агентські відносини виникають у разі:

• надання суб’єктом господарювання на підставі договору пов­новажень комерційному агентові на вчинення відповідних дій;

• схвалення суб’єктом господарювання, якого представляє ко­мерційний агент, угоди, укладеної в інтересах цього суб’єкта агентом без повноваження на її укладення або з перевищен­ням наданого йому повноваження.

Предмет агентського договору: за агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов’язується надати послуги дру­гій стороні (суб’єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб’єкта і за його рахунок.

Агентський договір повинен визначати сферу, характер і по­рядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов’язки сторін, умови і розмір винагороди комер­ційному агентові, строк дії договору, санкції в разі порушення сторонами умов договору, інші визначені сторонами необхідні умови.

Договором повинна бути передбачена умова щодо території, у межах якої комерційний агент здійснює діяльність, визначену угодою сторін. Якщо територію дії агента в договорі не визначе­но, вважається, що агент діє в межах території України.

Агентський договір укладається в письмовій формі. У догово­рі має бути визначено форму підтвердження повноважень (пред­ставництва) комерційного агента (ст. 297 ГКУ).

Комерційний агент повідомляє суб’єкта, якого він представ­ляє, про кожний випадок його посередництва в укладенні угод та про кожну укладену ним в інтересах цього суб’єкта угоду.

Угода, укладена від імені суб’єкта, якого представляє комер­ційний агент, без повноваження на її укладення або з переви­щенням наданого йому повноваження, вважається схваленою цим суб’єктом за умови, якщо він не відхилить перед третьою особою дії комерційного агента. Наступне схвалення угоди су­б’єктом, якого представляє агент, робить угоду дійсною з дня її укладення

1 2 3 4

Похожие работы