Компьютерные технологии в судебной экспертизе

План

1. Основні напрями комп’ютеризації судової експертизи.

2. Судові комп’ютерно-технічні експертизи.

Література.


1. Основні напрями комп’ютеризації судової експертизи

Поняття «судова експертиза» позначає широке коло різноманітних досліджень, що їх проводять у тих випадках, коли при дізнанні, попередньому слідстві або судовому розгляді необхідні спеціальні знання з науки, техніки, мистецтва або ремесла, щоб виявити і пізнати приховану сутність явищ і речей і дати їх наукове тлумачення.

Юридичні факти встановлюються сукупністю доказів. Висновок судового експерта входить у зазначену сукупність. У такому висновку відображається зв’язок між запитаннями, поставленими перед експертом, джерелами інформації, інформаційним полем, завданнями дослідження, предметом дослідження, методами дослідження і доказом юридичних фактів. Отже, можна говорити про певний вид інформаційної діяльності.

Тривалий час зберігався суттєвий розрив між теорією і практикою використання інформаційних технологій у судовій експертизі

Існували значні проблеми науково-методичного та інформаційного забезпечення експертної діяльності. Зміни ситуації обумовлені сучасними умовами:

  • сьогодні об’єктами експертного дослідження можуть бути тисячі різновидів матеріалів, речовин і виробів, кожен з яких характеризується багатьма властивостями й ознаками;
  • оперативне одержання інформації про конкретний об’єкт дослідження та її аналіз стали можливими лише за умов використання різних сучасних автоматизованих систем і комплексів, на базі яких нині розроблено безліч методик вирішення широкого кола експертних задач;
  • використання новітніх технічних засобів і технологій дає змогу визначити шляхи розвитку нових методів, спрямованих на об’єктивізацію досліджень і підвищення наукової обґрунтованості висновків експертів;

важливою сферою автоматизації стала організаційно-управлінська діяльність у галузі судової експертизи. Сьогодні виділяють кілька напрямів комп’ютеризації судово-експертної діяльності. Їх можна класифікувати за такими ознаками:

1) за характером математичного апарату, на якому базуються комп’ютерні технології і конкретні методики судово-експертних досліджень — методики, основані на даних метрології, теорії ймовірностей і математичної статистики, проективної геометрії і т.  ін. ;

2) за характером експертних задач, що вирішуються. У цьому разі можна говорити про застосування математичного апарату (будь-якого) та обчислювальної техніки для вирішення:

  • діагностичних задач (наприклад, установлення факту виконання тексту навмисно зміненим почерком, скорописним способом, установлення факту контактної взаємодії двох об’єктів); класифікаційних задач (наприклад, установлення статі або темпераменту за почерком, віднесення невідомої речовини до групи наркотичних); ідентифікаційних задач (стосовно людини, знаряддя, матеріалу, речовини і т. ін. );
  • за характером задач, не пов’язаних з виробництвом конкрет­ного експертного дослідження, але спрямованих на оптимізацію і підвищення ефективності рішення експертних задач певного виду або експертної діяльності в цілому: автоматизація вимірювань і первинного оброблення даних;
  • створення та експлуатація автоматизованих банків даних про властивості різноманітних об’єктів; розв’язування складних обчислювальних задач, що виникають як у науково-дослідній роботі, так і в експертному виробництві; створення та експлуатація програм для логічного аналізу даних; використання автоматизації для вирішення задач управління, обліку кадрів, збирання статистичних даних з судової експертизи і т. ін.

Судові експертизи — приклад експертної системи

Працівниками прокуратури Полтавської області створено програму «Судові експертизи». Проаналізувавши судово-слідчу практику і відповідні наукові розробки, автори систематизували в приблизний

1 2 3 4 5

Похожие работы