Концепция организации информационно-поисковых систем

Концепція організації інформаційно-пошукових систем

Вирішення великої кількості правових задач залежить від якості результатів інформаційного пошуку — вибору з усієї відомої сукупності документів, текстів, відомостей, фактів і даних тих елементів, які відповідають інформаційним потребам. За умов великих обсягів інформації, серед якої здійснюється пошук, стає доцільним і навіть необхідним використання інформаційно-пошукових систем.

Інформаційно-пошукова система (ІПС) — це сукупність методів і засобів, призначених для зберігання та пошуку документів, відомостей про них чи певних фактів. За тематикою виділяють галузеві ІПС, полі- та вузькотематичні. Залежно від типу інформації, що зберігається, розрізняють докумен­тальні системи, в яких об’єктом зберігання і пошуку є документ, та фактографічні, в яких зберігаються і розшукуються окремі дані, що характеризують деякі факти — події, процеси, явища. За режимом функціонування виокремлюють:

  • системи з вибірковим пошуком — ІПС, в яких пошук виконується за постійним набором запитів для певного контингенту користувачів у масиві поточних надходжень документів чи даних, які надходять через певні інтервали часу. При цьому змінюється вміст системи, а запити залишаються без змін;
  • системи з ретроспективним пошуком, які обслуговують разові запити, що змінюються залежно від інформаційних потреб користувачів, у нагромадженому інформаційному фонді зі значною хронологічною глибиною.

Найефективнішим способом пошуку інформації є перегляд кожного документа і визначення його відповідності інформаційному запиту — тексту певною мовою, що відбиває деяку інформаційну потребу. Проте такий пошук є дуже тривалим

Тому насправді пошук здійснюється не за текстами документів, а за їх стислими описами інформаційно-пошуковою мовою — пошуковими образами. Процедура визначення пошукового образу документа (ПОД) називається індексуванням. Найбільш популярною моделлю створення ПОД є векторна модель. За цією моделлю кожному документові приписується вектор розмірності, що дорівнює кількості термінів, якими можна скористатися при пошуку. Елементами вектора є деякі числа (ваги), які визначають адекватність даного терміна документа (у найпростішому випадку — 1, якщо термін присутній, 0 — якщо термін у документі не трапляється).

Взаємодія користувача з ІПС охоплює такі операції:

  • ·введення в систему пошукових образів документів і самих документів;
  • ·зберігання інформації в системі;
  • ·формування запитів, опис і введення у систему пошукових розпоряджень — інформаційних запитів, викладених інформаційно-пошуковою мовою і доповнених допоміжною інформацією;
  • ·пошук — порівняння пошукових образів документів з пошуковими розпорядженнями;
  • ·прийняття рішення про видачу знайденої інформації залежно від критерію пошуку, визначеного користувачем;

видача інформації, що відповідає інформаційному запиту. Функціонування ІПС можна оцінити за кількома критеріями:

  • ·повнота — здатність відшукувати та видавати релевантні документи, тобто такі, що відповідають запитові користувача;
  • ·точність — здатність відсіювати та затримувати нерелевантні документи;
  • ·економічна ефективність — окупність витрат на функціонування системи вигодами від її використання, серед яких важливе значення мають підвищення оперативності та зменшення трудомісткості пошуку.

Якість роботи ІПС — релевантність і партинентність

Релевантність — характеристика ступеня відповідності змісту документа, знайденого в результаті інформаційного пошуку, змісту інформаційного запиту. Очевидно, що релевантність відрізняється від пертинентності — характеристики ступеня відповідності змісту документа, знайденого в результаті інформаційного пошуку, інформаційній потребі, вираженій в інформаційному запиті.

ІПС може видати

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные