Контроль деятельности органов исполнительной власти

План

1. Система органів виконавчої влади

2. Контроль за органами виконавчої влади з боку Президента України

3. Громадський контроль за діяльністю органів виконавчої влади

Література


1. Система органів виконавчої влади

Суб’єктами виконавчої влади в Україні є органи загальної компетенції-вищі органи у системі органів виконавчої влади; органи спеціальної компетенції-центральні органи державної виконавчої влади; місцеві органи державної виконавчої влади. У своїй сукупності суб`єкти виконавчої влади утворюють єдину систему органів. Виконавчій владі та системі її органів присвячено розділ 6 Конституції “Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади”. Єдність системи органів виконавчої влади обумовлена: єдністю всієї державної влади, яка випливає з державної цілісності України; розмежуванням компетенції органів виконавчої влади; їх спільною діяльністю. У межах цієї системи визначається порядок формування окремих її елементів. Очолює систему Кабінет Міністрів України - вищий орган виконавчої влади. Середньою ланкою цієї системи є міністерства та центральні органи державної виконавчої влади, підпорядковані Кабінету Міністрів. Органами виконавчої влади України місцевого або територіального рівня є, по-перше, органи виконавчої влади загальної компетенції, місцеві державні адміністрації в області. І районах, містах Києві та Севастополі, які підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. По-друге, до цього рівня відносяться також органи спеціальної (галузевої та функціональної) компетенції, які безпосередньо підпорядковані як центральним органам виконавчої влади, так і перебувають у підпорядкуванні відповідних місцевих органів виконавчої влади.

Компетенція органів виконавчої влади визначається окремо для кожної ланки системи органів виконавчої влади. Згідно з п. 12 ст

92 Конституції України, виключно законами України визначаються організація і діяльність органів виконавчої влади. Компетенція Кабінету Міністрів України визначена у ст. 116 Конституції України та Законі “Про Кабінет Міністрів України”. Повноваження міністерств, інших центральних органів виконавчої влади сформульовані у відповідних Положеннях про ці органи. Компетенція місцевих державних адміністрацій визначена ст. 119 Конституції України та Законом про місцеві державні адміністрації. Нарешті, особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються, відповідно до ст. 118 Конституції України, окремими законами України. У межах своєї компетенції вищі органи виконавчої влади організують реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики Української держави; здійснюють керівництво і регулюють соціально-економічну сферу; забезпечують єдність системи виконавчої влади; спрямовують і контролюють діяльність підлеглих органів виконавчої влади; здійснюють управління власністю незалежно від її форми; розробляють і здійснюють загальнодержавні програми.

За масштабом діяльності органи виконавчої влади поділяються на:

а) вищі; б) центральні; в) місцеві; г) спеціальні.

До вищих належать органи, виконавчо-розпорядча діяльність яких поширюється на всю територію України. Таким органом є Уряд України — Кабінет Міністрів.

До його складу входять Прем'єр-міністр України, перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.  

До центральних органів виконавчої влади (цей термін застосовується Конституцією, див. ст. 114) належать ті, що керують відповідними галузями, або здійснюють функціональне (міжгалузеве) управління. Це міністерства (наприклад, Міністерство агропромислового комплексу України); комітети (наприклад, Державний комітет зв'язку та інформації України); відомства (наприклад, Служба безпеки України, Національне космічне агентство України, Державна митна служба України, Державна податкова адміністрація України).

Центральні органи виконавчої

1 2 3 4 5 6