Корпоративные права

План

1. Зміст корпоративних прав.  

2. Реалізація і оцінка корпоративних прав держави.  

Список використаної літератури.  


1. Зміст корпоративних прав

Відносини, що пов’язані з управлінням корпоративними пра­вами держави, регулюються ГКУ, іншими прийнятими відповідно до нього законами та нормативно-правовими актами (ст. 172 ГКУ).

Корпоративні права — це права особи, частка якої визнача­ється у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні гос­подарською організацією, отримання певної частки прибутку (ди­відендів) цієї організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (ст. 167 ГКУ).

Володіння корпоративними правами не вважається підприєм­ництвом. Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійс­нення.

2
Реалізація і оцінка корпоративних прав держави

Відповідно до ст. 168 ГКУ корпоративні права держави здійс­нюються визначеними законом центральними органами виконавчої влади та уповноваженими особами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Функції центральних органів виконавчої влади та уповноваже­них осіб:

• здійснюють правомочності щодо участі в управлінні господар­ською організацією відповідно до частки (акцій, паїв) держа­ви у статутному фонді цієї організації;

• ведуть реєстр державних корпоративних прав;

• здійснюють оцінку державних корпоративних прав;

• здійснюють контроль за ефективністю діяльності господарсь­кої організації щодо реалізації належних державі корпоратив­них прав.

Правомочності з управління корпоративними правами держа­ви здійснюються безпосередньо відповідними органами виконав­чої влади, якщо:

• держава має сто відсотків часток (акцій) у статутному фонді господарської організації;

• суб’єкт господарювання, щодо якого здійснюються корпора­тивні права держави, бере участь у державних та регіональ­них програмах, що фінансуються з Державного бюджету Ук­раїни;

• не відбувся конкурс з призначення уповноваженої особи через відсутність претендентів або якщо пропозиції конкурсантів не відповідають умовам конкурсу;

• в інших випадках, передбачених законом.

У решті випадків управління корпоративними правами дер­жави здійснюється із залученням уповноваженої особи.

Умови передання повноважень та завдання з управління кор­поративними правами держави, у тому числі щодо юридичної відповідальності уповноважених осіб, є обов’язковою частиною відповідного рішення Кабінету Міністрів України та договору з уповноваженою особою.

Управління корпоративними правами територіальних громад здійснюється відповідно до положень ст. 168 ГКУ, якщо інше не встановлено законом.

Корпоративні права держави та активи суб’єктів господарю­вання, у статутному фонді яких визначено частку держави, під­лягають оцінці за методикою, що затверджується Кабінетом Мі­ністрів України, відповідно до вимог закону.

Уповноваженою особою з управління корпоративними пра­вами держави може бути громадянин або юридична особа, що визначена за результатами конкурсу, з якою відповідний цент­ральний орган виконавчої влади укладає договір доручення з управління корпоративними правами держави.

Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними пра­вами держави встановлюється Кабінетом Міністрів України (ст. 170 ГКУ).

Відповідно ст.

1 2

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные