Кража

ПЛАН

Вступ

Об’єкт крадіжки у системі майнових злочинів

Об'єктивна сторона майнових злочинів

Суб’єкт

Суб’єктивна сторона

Кваліфікуючі ознаки крадіжки

Висновки

Література


Вступ

Злочини проти власності становлять одну із найпоширеніших і найнебезпечніших груп злочинних діянь, оскільки вони посягають на одне із найбільших цінних соціальних благ — право власності. Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатись своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Передбачення в одному розділі Особливої частини КК відпові­дальності за всі посягання на власність незалежно від її форми за­безпечує всім суб'єктам права власності однаковий кримінально-правовий захист, як того вимагають Конституція України та Закон України "Про власність". За суб'єктом здійснення права власності чинне законодавство виокремлює: а) право власності українського народу; б) право державної власності; в) право комунальної влас­ності; г) право колективної власності (у т. ч. підприємств, громадсь­ких організацій та інших об'єднань громадян); д) право приватної власності, у тому числі право спільної власності подружжя, членів сім'ї, осіб, що ведуть селянське (фермерське) господарство; е) пра­во власності інших держав, їх юридичних осіб, спільних підпри­ємств та міжнародних організацій. Кваліфікуючі ознаки крадіжки прямо витікають з ознак об’єктивної сторони злочину. Та розглядати її одну та кваліфікуючі ознаки самі по собі сенсу немає, тому я розгляну місце кваліфікуючих ознак крадіжки у системі майнових злочинів

 

Об’єкт крадіжки у системі майнових злочинів:

Розглядати крадіжку як окремий вид злочину у курсовій роботі, на мій погляд, не є вірним. Цікавим є порівняльний аналіз та різниця між суміжними складами майнових злочинів. Різниця між крадіжкою та іншими складами злочинів полягає у елементах складу злочину, ці склади і будуть розглянуті нижче.

Родовим об'єктом злочинів, передбачених розділом VI Особ­ливої частини КК України, є врегульовані законом суспільні відносини влас­ності, передусім відносини з приводу володіння, користування і розпорядження майном.

Предметом злочинів проти власності закон називає речі матеріального світу, яким притаманні специ­фічні ознаки фізичного, економічного та юридичного характеру.

До фізичних ознак належить те, що вказані речі можуть бути вилучені з володіння законного власника. Іншими словами, предметом таких злочинів можуть бути речі у фізичному розумінні цього слова.

Економічними ознаками таких речей є те, що вони повинні:

1) мати мінову та споживчу вартість, здатність задовольняти мате­ріальні та пов'язані з ними потреби людини;

2) бути відокремлені від природного середовища чи бути створені заново. Звичайним проявом вартості речі є грошова оцінка. З огляду на це, предметом злочинів проти власності, які полягають у вилученні майна з воло­діння іншої особи, визнаються документи, які виконують роль гро­шового еквівалента і надають майнові права без будь-якого додат­кового оформлення (цінні папери, білети грошово-речової лотереї, талони на паливно-мастильні матеріали, білети на проїзд транспор­том тощо). Не визнаються предметом таких злочинів (принаймні, закінчених), так звані легітімаційні знаки (жетони камери схову,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы