Квалификационные комиссии судей. Высший совет юстиции

Кваліфікаційні комісії суддів. Вища рада юстиції

Кваліфікаційні комісії суддів є постійно діючими органами в сис­темі судоустрою України, повноваження яких визначаються Консти­туцією України та Законом України "Про судоустрій України".

Завдання кваліфікаційних комісій суддів полягають у забезпеченні формування корпусу професійних суддів, здатних кваліфіковано, сум­лінно й неупереджено здійснювати правосуддя, шляхом відбору і ре­комендування осіб для обіймання посади професійного судді та виз­начення рівня фахової підготовленості професійних суддів, а також у розгляді питань про дисциплінарну відповідальність суддів і складання висновків про звільнення судді з посади.

У системі судоустрою України діють:

 • кваліфікаційні комісії суддів загальних судів;
 • кваліфікаційна комісія суддів військових судів;
 • кваліфікаційні комісії суддів відповідних спеціалізованих судів;
 • Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

Строк повноважень кваліфікаційних комісій суддів становить три роки з дня їх створення.

Кваліфікаційні комісії суддів діють у складі 11 членів, які мають вищу юридичну освіту. До складу кваліфікаційної комісії суддів вхо­дять:

 • шість суддів, обраних до складу кваліфікаційної комісії відпо­відно до вимог Закону України "Про судоустрій України";
 • дві особи від Міністерства юстиції України;
 • дві особи, уповноважені відповідною обласною (Київською міською) радою за місцезнаходженням кваліфікаційної комісії суддів;
 • одна особа від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України діє у складі 13 членів, які мають вищу юридичну освіту

До складу цієї комісії входять:

 • сім суддів, обраних до Комісії відповідно до вимог Закону Ук­раїни "Про судоустрій України";
 • дві особи, призначені Верховною Радою України;
 • дві особи, призначені Президентом України;
 • одна особа від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 • одна особа від Міністерства юстиції України.

Члени кваліфікаційних комісій з числа суддів обираються таєм­ним або відкритим голосуванням конференціями суддів відповідних судів, а члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України — з'їздом суддів України відкритим або таємним голосуванням.

До складу кваліфікаційних комісій суддів та Вищої кваліфікацій­ної комісії суддів України не можуть бути обрані Голова Верховно­го Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, голови Касацій­ного суду України та апеляційних судів, а також їх заступники, члени Вищої ради юстиції.

Верховна Рада України приймає постанову про призначення двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа осіб, які не є народними депутатами України.

Президент України призначає своїм указом двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини призначає членів кваліфікаційних комісій суддів своїм розпорядженням.

Міністр юстиції України призначає членів кваліфікаційних комісій суддів своїм наказом.

Кваліфікаційна комісія суддів вважається повноважною за умо­ви призначення (обрання) не менше 9 членів комісії, а Вища кваліфі­каційна комісія суддів України — за умови призначення (обрання) не менше 11 членів Комісії.

Кваліфікаційна комісія суддів згідно з наданими їй повноважен­нями:

 • перевіряє відповідність кандидатів у судді вимогам, що вста­новлені законом, здійснює їх кваліфікаційне атестування і складає висновок про підготовленість до судової роботи кож­ного кандидата, який пропонується на
1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы