Латинский язык к.р

План

Значення вивчення латинської мови для юристів. 3

Юридичнв терміни. 4

Крилаті вирази. 9

Відомі люди Риму. 10

Використана література. 11

 

 


Значення вивчення латинської мови для юристів

Вивчення латинської мови на юридичному факультеті має бути пов’язане із спеціальними дисциплінами , такими як основи римського цивільного права та ін.

Цицерон був творцем латинської мови: з важкої, неоковирної зброї виковував тонку, гостру рапіру, яка проникала у найпотаемншгі вигини людської думки. Він виголосив понад сто промов, тексти п'ятдесяти семи збереглися і є риторичною скарбницею для усіх часів та народів'.

На грунті римського права склалися численні поняття цивільного права . Юридичні терміни терміни і поняття , що набули поширення в усіх країнах (наприклад: арбіртраж , вето , прокуратура та багато інших ) найкраще засвоюються під час вивчення римського права.

Юристи Вивчають також судову медицину. В своїй діяльності їм доводиться мати справу з рецептами , написаними латинською мовою , знайомитися з історією хвороби , висновками судових лікарів і медичних експертів.

Активне засвоєння інтернаціональної латинської лексики та фразеології – це важливе завдання юриста , який вивчає латинрську мову.

 

Юридичнв терміни

 

Адвокатура - добровільне професійне об'єднання юристів, покликане, згідно з Конституцією України, сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм юридичну допомогуАдміністративна відповідальність - вид юридичної відповідальності, що полягає у покладенні на фізичних осіб, які вчинили адміністративне (у сфері управлінських відносин) правопорушення, санкцій особистого, майнового чи морального характеру.

Адміністративне законодавство - сукупність нормативно-правових актів, що регламентують суспільні відносини, які виникають у процесі державного управління та у зв'язку зі здійсненням державними органами діяльності управлінського характеру.

Вибори - процес, внаслідок якого певна спільність людей голосуванням формує склад державного органу або місцевого самоврядування.

Галузь права - певна сукупність правових норм, що мають загальний предмет і метод правового регулювання.

Гаранти прав і обов'язків - засоби й умови, які реально забезпечують повне і неухильне здійснення суб'єктивних прав і юридичних обов'язків суб'єктів.  

Гіпотеза - частина норми права, де встановлені умови, за яких діє правило, встановлене в її диспозиції.  

Громадянин - особа, котра перебуває у сталих юридичних зв'язках з конкретною державою, що затверджується відповідним громадянством.  

Громадянство - необмежений у просторі та часі правовий зв'язок особи з конкретною державою, що зумовлює поширення на особу всіх конституційних прав і обов'язків.  

Деліктоздатність - закріплена у законі здатність суб'єкта нести юридичну відповідальність за вчинене правопорушення.  

Демократичний державний режим - державний режим, за яким реально забезпечується реалізація широкого кола прав і свобод громадян, котрі мають реальні можливості впливати на формування та діяльність державних органів.  

Держава - особлива політико-територіальна організація, яка володіє суверенітетом, спеціальним апаратом управління та примусу і здатна надавати своїм велінням загальнообов'язкової сили для всього населення країни.  

Державний апарат - система органів держави, які виконують управлінські функції.  

Державний орган - особа або група осіб, організованих у встановленому законом порядку, які виступають від імені держави, у зв'язку з чим наділені державно-владними повноваженнями.  

Деспотична монархія (деспотія) -монархія, де влада монарха обожнюється, а він сам визнається божеством.  

Джерело (форма) права - засіб його зовнішнього

1 2 3