Лексический состав фразеологических единиц в английском и украинском языках

ЗМІСТ 

ВСТУП.  

ОСНОВНА ЧАСТИНА.  

РОЗДІЛ І. Фразеологізми у системі мови.

1. 1. Поняття фразеологізму та його характеристики.

1. 2. Класифікація фразеологізмів

РОЗДІЛ ІІ. Особливості лексичного складу фразеологізмів в англійській та українській мовах

2. 1. Порівняння лексичного складу фразеологізмів в англійській та українській мовах на прикладі соматичних фразеологізмів

2. 2. Фразеологізми-зооніми: схожість та відмінність їх лексичного складу в англійській та українській мовах

ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ


ВСТУП

Слово «фразеологія» буквально означає «учення про звороти мови». Фразеологія – порівняно молода лінгвістична дисципліна, основні поняття, обсяг проблематики та об‘єкт вивчення якої ще не остаточно визначені. Це пояснюється передусім великою функціональною, семантичною і структурною різноманітністю тих одиниць, що сприймаються як стійкі сполуки.

Актуальність теми. Фразеологічний фонд мови здавна привертав увагу багатьох мовознавців. У розвиток фразеологічної теорії зробили значний внесок В. В. Виноградов, Б. О. Ларін, С. І. Ожегов, О. М. Бабкін, О. С. Ахманова, М. М

Шанський, В. Л. Архангельський, В. П. Жуков, О. І. Молотков, Л. І. Ройзензон та ін. Розвиток фразеологічних студій в Україні пов‘язаний з іменами Л. А. Булаховського, П. Й. Горецького, І. К. Білодіда, І. Г. Чередниченка та інших сучасних мовознавців. Та більшість досліджень стосувалися вивчення фразеологічного фонду певної мови, не порівнюючи його з фразеологічним фондом іншої мови. Недостатня вивченість спільних та відмінних рис фразеологізмів, що входять до фондів української та англійської мов за умов посиленого інтересу до порівняння мовних фондів двох мов, спричиненого активізацією міжмовних зв‘язків, зростанням зацікавленості в перекладацьких аспектах цих двох мов та труднощах перекладу зумовлює актуальність нашого дослідження.

Предмет дослідження. Для порівняння нами було відібрано кілька груп англійських та українських фразеологізмів, зокрема соматичні фразеологізми англійської мови, а також англійські фразеологізми, що містять в своєму складі зооніми та їх українські відповідники, що й становлять предмет нашого дослідження.

Об‘єкт дослідження. Об‘єктом нашого дослідження є порівняння лексичного складу англійських фразеологізмів, об‘єднаних певною ознакою, а саме, соматичних фразеологізмів та фразеологізмів-зоонімів, та їх українських відповідників.

Мета та конкретні завдання. Метою нашого дослідження є виявлення спільних та відмінних рис, а також певних відповідностей та закономірностей у лексичному складі англійських та українських фразеологізмів. Відповідно до мети можна виділити такі завдання:

- визначення типових українських лексичних відповідників англійських зоологізмів та соматизмів, що входять до складу фразеологізмів зі схожими значеннями в обох мовах;

- визначення всього ряду українських відповідників англійських соматизмів та зоологізмів, що вживаються у фразеологізмах.

Матеріал дослідження. Наше дослідження здійснюється на основі українських, англійських, а також англійсько-українських фразеологічних словників, таких як: Англо-український фразеологічний словник, Фразеологічний словник української мови, Chambers Dictionary of Idioms: English-Ukrainian semibilingual, Longman Dictionary of English Idioms та The American Heritage Dictionary of Idioms.

Практичне значення роботи. Практичне значення даного дослідження для перекладу англійських фразеологізмів на українську мову та навпаки зумовлюється тим, що в ході дослідження виявляються закономірності в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Похожие работы