Лицензионное производство в структуре административного процесса

Ліцензійне провадження в структурі адміністративного процесу

Як зазначалося вище, оформлення та видача ліцензій – це одна з форм управлінської діяльності відповідних державних органів. Будь-яка діяльність становить собою систему послідовних дій, тобто процес. На думку українського вченого Крупчан О. управлінський процес слід визначати як порядок спільної реалізації приватними особами, органами, посадовими особами свої статусів, та порядок вирішення спорів щодо їх порушення. Але управлінський процес є поняттям більш широким, ніж адміністративний процес, оскільки останній стосується, перш за все, діяльності відповідних органів та порядку поширення ними своєї юрисдикції на підвладних і невладних суб’єктів, в той час як процес управління здійснюється і а тих галузях, які не регулюються адміністративним правом.

Учені в галузі адміністративного права у своїх працях дають різні поняття адміністративного процесу, причому, окремі автори розглядають його процес у статиці і в динаміці. Зокрема, до сфери “статики” управління можна віднести всі форми реалізації органами виконавчої влади правових норм, у тому числі й виконання обов’язку розглянути конкретну справу, а до сфери динаміки належить власне адміністративний розгляд, що за своїм змістом є застосуванням матеріальної норми. Деякі вчені розглядають адміністративний процес у вузькому плані, винятково як діяльність юрисдикційну, інші вкладають у нього більш широкий зміст.

Прихильники “юрисдикційної” концепції розглядають адміністративний процес як діяльність виконавчих і розпорядницьких органів щодо вирішення спорів і застосування примусових заходів. Аналогічних поглядів дотримується і М. І. Піскотін, який вважає, що адміністративний процес є там, де йде суперечка про адміністративне право. Якщо мова йде просто про порядок діяльності адміністративного органу, то має місце адміністративне провадження.

Інші вчені, навпаки, розглядають процес як поняття більш широке, ніж провадження. Г. І. Петров вважає, що адміністративний процес у широкому розумінні - це процес виконавчої і розпорядницької діяльності органів державного управління. Адміністративний процес у вузькому розумінні - це процес діяльності органів державного управління по розгляду індивідуальних справ, що належать до їх компетенції

На думку В. М. Манохіна, адміністративний процес – це не тільки діяльність державних органів щодо вирішення індивідуальних справ у сфері управління, а, в першу чергу, порядок реалізації адміністративно-правових норм.

З погляду Д. М. Бахраха, особливістю адміністративного процесу є те, що він регулює не тільки юрисдикційну діяльність, тобто діяльність по розгляду спорів застосуванню примусових заходів, але і діяльність щодо реалізації регулятивних норм, тобто діяльність позитивного характеру.

Отже, процес і провадження співвідносяться як загальне й особливе. Адміністративне провадження є елементом адміністративного процесу.

Галаган І. А. відзначає, що критеріями диференціації адміністративних проваджень є “або визначена категорія справ, або процедура діяльності відповідного органу”. Найбільш часто використовується перший з названих критеріїв.

Зокрема, Саліщева Н. Г. виділяє провадження по заявах громадян, по реалізації громадянами своїх прав і прав інших громадян; по скаргах на незаконні дії органів державного управління; притягнення до адміністративної і дисциплінарної відповідальності, провадження по деяких трудових спорах; по справах про відвід земельних ділянок; по податкових справах; по деяких справах, що виділилися з цивільно-правових відносин.

Вперше в науці єдиний критерій класифікації проваджень був запропонований В. Д. Сорокіним, ним став характер індивідуально-конкретних справ, тобто комплекс найбільш істотних властивостей, властивій даній групі справ, що потребують у зв’язку з цим специфічної процедури

1 2 3 4 5 6

Похожие работы