Лицензирование предпринимательской деятельности назначение, содержание, правовое регулирование

та газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;

- поставка природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим і нерегульованим тарифом;

- зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;

- централізоване водопостачання та водовідведення.

Господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, а також охоронна діяльність підлягають ліцензуванню відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про лікарські засоби» та «Про охоронну діяльність».

Ліцензуванню підлягає господарська діяльність, яка впливає на навколишнє природне середовище, здоров’я громадян, державну безпеку. Тобто ліцензуванню мають підлягати тільки види діяльності, безконтрольність здійснення яких може заподіяти шкоду правам та інтересам громадян, національній, державній та громадській безпеці, включаючи екологічну безпеку.

Ліцензування певних видів господарської діяльності слід розглядати в кількох аспектах:

-  як підставу виникнення права здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;

-  як елемент механізму реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність;

-  як засіб державного регулювання господарської діяльності.

Органом ліцензування є орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, уповноважений законом державний колегіальний орган, спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності. Перелік органів ліцензування затверджено Постановою Кабінету Мі­ністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698.

До даного переліку входять 34 уповноважених у різних сферах органи державної влади. Наприклад, Державна служба зайнятості здійснює ліцензування посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордон; Мінфін ліцензує випуск та проведення лотерей і т

д. [7].

Орган ліцензування:

 •  забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування;
 • затверджує ліцензійні умови провадження певного виду
  господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, крім випадків, передбачених Законом;
 • видає та переоформлює ліцензії, видає дублікати ліцензій на
  певний вид господарської діяльності, приймає рішення про визнання ліцензій недійсними;
 • здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням
  ліцензіатами ліцензійних умов;
 • видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
 • анулює ліцензії на певний вид господарської діяльності;
 • формує і веде ліцензійний реєстр.

Повноваження органу ліцензування не можуть бути делеговані ін­шим особам, у тому числі створеним органом ліцензування.

Орган ліцензування не може доручати іншим особам визначати спроможність суб’єктів господарювання виконувати ліцензійні умови згідно з поданими документами.

Фінансування органу ліцензування здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України або місцевого бюджету [17;с. 402].

Спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування є Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, який діє на підставі Положення про нього, затвердженого Указом Президента України від 30 березня 2012р. № 237/2012.

Його компетенцію в сфері ліцензування визначено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14