Лицензирование предпринимательской деятельности назначение, содержание, правовое регулирование

ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії.

Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом. Ст. 11 Закону регламентує прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії. Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у певних сферах господарської діяльності, не передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі види діяльності.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії є:

- недостовірність даних у документах, поданих заявником, для
отримання ліцензії;

- невідповідність заявника згідно з поданими документами
ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської
діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

Перелік підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії має вичерпний характер, отже відмова за іншими підставами неприпустима.

Третій етап - видача ліцензії. З одержанням ліцензії суб'єкт господарювання, що є здобувачем ліцензії, здобуває статус ліцензіата.

У ліцензії вказуються:

- найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;

- вид господарської діяльності на право провадження якого видається ліцензія;

- найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

- ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;

- місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
фізичної особи - підприємця;

- дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;

- строк дії ліцензії у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України;

- посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;

- дата видачі ліцензії;

- наявність додатку

Видачу ліцензії регламентує ст. 14 Закону, згідно з якою орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Орган ліцензування робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії, на копії опису, яку було видано заявнику при прийомі заяви про видачу ліцензії. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14