Лицензирование предпринимательской деятельности назначение, содержание, правовое регулирование

в ліцен­зії, яку переоформлюють.

У той час, коли ліцензія переоформлюється, суб'єкт господарю­вання може продовжувати займатися видами діяльності, що підля­гають ліцензуванню. У цьому разі замість ліцензії підставою для здійснення такої діяльності є довідка про прийняття заяви на пе­реоформлення ліцензії, що видається органом ліцензування [4].

За переоформлення ліцензії стягується плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Палата за переоформлення ліцензії зараховується до державного бюджету України.

Видача дубліката ліцензії

Необхідність одержання дубліката ліцензії у суб'єкта гос­подарювання виникає в разі її втрати чи пошкодження. Поря­док видачі дубліката ліцензії аналогічний порядку її переоформ­лення.

У разі втрати чи пошкодження ліцензії ліцензіат зобов'яза­ний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії з додаванням до нього документу, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката. За видачу дубліката ліцен­зії справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мініму­мів доходів громадян

У разі пошкодження ліцензії до заяви додається також непри­датна для користування ліцензія.

Так само, як і на переоформлення ліцензії, на видачу дублі­ката ліцензії органу ліцензування відведено три робочих дні з моменту подання заяви на видачу дубліката. Підставою для здійс­нення ліцензійної діяльності під час оформлення дубліката є до­відка про подання заяви на видачу дубліката [14;с. 48].

Анулювання ліцензії.

Відповідно до закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензія може бути анульована на та­ких підставах:

-  заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

-  акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

-  наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і
фізичних осіб - підприємців відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);

- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця;

- акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

-  акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

-  акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

-  акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;

-  акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

Рішення про анулювання ліцензії приймається органом ліцен­зування протягом 10 робочих днів із дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, що надсилається ліцензіатові із зазна­ченням підстав для анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття. Таке рішення набирає чинності за 30 днів із дня його прийняття.

Якщо анулювання ліцензії пов'язане з порушенням ліцензіатом вимог Закону України «Про ліцензування певних видів гос­подарської діяльності», то нову ліцензію ліцензіат може одержа­ти не раніше як за

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14