Лицензирование предпринимательской деятельности назначение, содержание, правовое регулирование

рік з дати ухвалення рішення органу ліцензу­вання про анулювання попередньої ліцензії.

Цей самий закон встановлює, що ухвалення рішення про ану­лювання відбувається з обов'язковим запрошенням ліцензіата і його представників. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності за тридцять днів з дня його прийняття. Однак ліцензіат має право оскаржити рішення про анулювання шляхом подання скарги до експертно-апеляційної ради. При цьому дія рішення про анулювання ліцензії припиняється до прийняття відповідно­го рішення органом з питань ліцензування.

Отже, процедура ліцензування певних видів господарської діяльності - це процедура публічного посвідчення компетентним органом ліцензування права суб'єкта господарювання, який є здобувачем ліцензії, здійснювати конкретний вид господарської діяльності.

Ця процедура, за загальним правилом, відповідно до закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» має дозвільний характер, а у випадках, передбачених Законом, — конкурсний.

Учасниками процедури ліцензування є суб'єкт господарювання (спочатку в якості здобувача ліцензії, а потім ліцензіата), а також орган ліцензування.

Ця процедура складається з наступних послідовних обов'язкових етапів, що складають комплекси процедурних дій:

-  звернення суб'єкта господарювання до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії;

-  розгляд заяви і прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі;

-  видача ліцензії.

Процедура ліцензування може включати факультативні етапи:

  • переоформлення ліцензії;
  • зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;
  • видача дубліката ліцензії


Висновки

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.

Дія Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання. Ліцензування банківської діяльності, професійної діяльності на ринку цінних паперів, діяльності з надання фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування діяльності у галузі телебачення і радіомовлення, ліцензування у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії, ліцензування у сфері освіти, ліцензування у сфері інтелектуальної власності, виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, у сфері телекомунікацій, будівництві здійснюється згідно із законами, що регулюють відносини у цих сферах.

 Стаття 9 даного Закону визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Кількість зазначених видів господарської діяльності постійно змінюється.

Передумовою ліцензування підприємництва є реєстрація, а для підприємця - юридичної особи також безпосередня вказівка на цей вид діяльності в його установчих документах. З моменту одержання ліцензії на вказаний в законі та визначений в установчих документах вид діяльності і виникає відповідний елемент спеціальної правосуб'єктності. Підприємство не вправі займатися відповідним видом діяльності до тих пір, поки в установленому законом порядку не отримає ліцензію.

Перелік органів ліцензування затверджено Постановою Кабінету Мі­ністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698.

Процедура ліцензування певних видів господарської діяльності - це процедура публічного посвідчення компетентним органом ліцензування права суб'єкта господарювання, який є здобувачем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14