Лицензирование предпринимательской деятельности назначение, содержание, правовое регулирование

ст. 5 Закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Зокрема він розробляє:

-  основні напрями розвитку ліцензування;

-  розробляє проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування;

- погоджує проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої влади;

- узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування;

-  здійснює нагляд за додержанням органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування та дає роз'яснення щодо його застосування;

-  здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування;

- визначає форми документів у сфері ліцензування та правила їх оформлення;

-  погоджує за поданням органу ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням, крім випадків, передбачених Законом;

-  формує експертно-апеляційну раду;

-  організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування;

-   веде Єдиний ліцензійний реєстр;

-  організовує замовлення, постачання, облік і звітність витрачання бланків ліцензій; видає розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

При Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва створюється експертно - апеляційна рада.

 Експертно - апеляційна рада створена і діє відповідно до закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 року № 1669 «Про експертно-апеляційну раду при Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва».

Так, відповідно до положень статті 7 закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» експертно-апеляційна рада є колегіальним органом, створеним при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування. У своїй діяльності рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Метою діяльності ради є забезпечення рівності прав та законних інтересів усіх суб’єктів господарювання.

Склад експертно - апеляційної ради затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва.

Згідно із Положенням про експертно-апеляційну раду при Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 року № 1669, склад експертно-апеляційної ради формується з державних службовців, науковців, інших фахівців та представників громадських організацій.

На сьогодні до складу такої ради входять представники Міністерства юстиції, Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, а також представники громадських організацій.

Раду очолює Голова зазначеного комітету, який має двох заступників із числа її членів.

Що стосується незалежних експертів та представників громадських організацій у складі ради, то вони повинні становити не менше, ніж 20 % загальної кількості її членів.

Рішення ради приймається більшістю голосів її членів і оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар ради.

До компетенції ради належить:

- проведення експертизи проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади з питань ліцензування;

-  розроблення рекомендацій з основних проблем державної

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14