MS ACCESS

План

Загальні відомості та створення бази даних

Пошук і сортування даних

Запити.

Форма, їх застосування

Звіти

Використана література

 

 


Загальні відомості та створення бази даних

База даних (БД)– поіменована сукупність взаємопов’язаних даних, організованих за певними правилами, що передбачають спільні принципи опису, зберігання та маніпулювання інформацією, що не залежить від представлення (прикладних програм). Файл БД можна представити у вигляді прямокутної таблиці, рядки її називаються записами, а стовпці – полями запису. Отже, файл бази даних можна представити у вигляді прямокутної таблиці наступного вигляду:

Поле 1

Поле 2

 Поле3

 

Поле К

Запис 1

 

 

 

 

Запис 2

 

 

 

 

Запис 3

 

 

 

 

… …

 

 

 

 

Запис N

 

 

 

 

 

Реляціна модель даних (РМД) – модель представлення даних, що застосовує один із самих природних способів представлення у вигляді двовимірної таблиці. Таблиця має наступні властивості:

-         кожен елемент таблиці – перетин рядка та стовпця являє собою один елемент даних;

-         всі стовпці (або атрибути) в таблиці однорідні, мають однакову природу;

-         рядки таблиці носять назву рядків або кортежів, при чому в таблиці не може бути жодних двох однакових рядків;

-         при виконанні операцій з таблицею її рядки та стовпці можуть переглядатися у будь-якому порядку та у будь-якій послідовності безвідносно до їх інформаційного змісту.

Система керування базами даних (СКБД) – сукупність програм та мовних засобів, призначених для створення, ведення та використання БД. Розглядувана СКБД Microsoft Access for Windows являє собою нову повністю 32-розрядну версію популярної системи керування реляційними базами даних.

Початок роботи з Access: Екран Access є стандартним вiном оболонки MICROSOFT WINDOWS i робота з ним абсолютно аналогiчна будь-якій роботi з графічними вiкнами у цій операційній системі. Пiсля завантаження системи є можливiсть вiдкрити базу даних чи створити нову.

Вiдкриття бази даних: у Access база даних є множиною об'єктiв, таких, як таблицi, форми, запити, звiти, макроси тощо. Щоб використати iнформацiю, яка зберiгається у базi даних, необхiдно iї вiдкрити

Вiдкриття бази даних робиться таким чином:

1) з меню File позначити опцiю Open Database(Відкрити базу даних) (на екранi формується дiалоговий блок Open Database).

2) позначити у списковому блоцi iм'я потрiбної бази даних та натиснути кнопкою мишi на прямокутнику "ОК" (Access формує вiкно бази даних).

Вiкно бази даних: Коли вiдкрита база даних, Access формує вiкно бази даних. За допомогою цього вiкна можливо створювати та керувати об'єктами бази даних. Вiкно бази складається з наступних компонент :

1. Пiктограм, що позначають типи об'єктiв та забезпечують перехiд до визначеного типу об'єктiв бази даних.

2. Вiкно бази даних.

3. Кнопки команд, якi дозволяють редагувати таблиці бази даних. Крiм того, над вiкном бази даних розташованi:

1) горизонтальна смуга меню (Menu Bar), що мiстить команди для створення та керування об'єктами бази даних;

2) інструментальна смуга (Tool Bar), що вмiщує пiктограми, якi забезпечують ефективне та

1 2 3 4 5 6 7 8 9