Макроэкономическое уравнения товаров и услуг по методу денежных потоков для определения равновесия на рынке

Макроекономічне рівняння товарів і послуг за методом грошових потоків для визначення рівноваги на ринку

Рівновагу в економіці можна визначити не тільки згідно з методом товарних потоків, а й скориставшись методом грошових потоків за умови, що виплачений виробниками дохід дорівнюватиме витратам, яких зазнали ці виробники, тобто товарні потоки за розподільним методом розрахунку валового внутрішнього продукту (як вартості кінцевих товарів і послуг) трансформуються в потоки витрат та доходів за такою формулою:

                      (1)

де ВП — валовий прибуток, змішаний дохід;

ОП — оплата праці найманих працівників;

П — податки на виробництво та імпорт (на продукти та інше, що пов’язане з виробництвом);

С –– субсидії на виробництво та імпорт;

ДВ — дохід від власності, одержаний від інших країн.

Інформація про грошові потоки надається за зведеними національними рахунками розподілу та використання доходу у статистичних щорічниках України, статистичних збірниках НБУ.

За рівнянням (1) передбачається, що у виробництво має входити і виходити з нього одна й та сама сума грошей. За стабільних умов доходи, одержані домогосподарствами, мають усі витрачатись. Але домогосподарства за інших умов завжди намагаються заощадити кошти, тобто вилучити їх із кругообігу. На макроекономічному рівні заощадження визначаються як різниця між доходами (ресурсами) і витратами на споживання, тобто дохід, який не витрачено, є, за визначенням, заощадженням:

Заощадження = Ресурси – Споживання.   (2)

Для компенсації кругообігу грошей потрібне вливання грошей. У складі валового внутрішнього продукту залишаються дві категорії продуктів: ті, які йдуть на кінцеве споживання, і ті, які йдуть у резерв для майбутнього виробництва чи споживання, тобто призначаються для інвестицій. Тому ВВП з погляду використання ресурсів з урахуванням зовнішньоекономічної діяльності визначається за тотожністю:

ВВП + Імпорт – Експорт = Споживання + Інвестиції. (3)

Якщо ліва частина тотожності (3), яка визначає умову рівноваги, є ресурси або кінцеві товари, маємо: Ресурси – Споживання = Інвестиції, а якщо згідно з (2) дістаємо: Ресурси – Споживання = Заощадження, то звідси випливає:

Заощадження = Інвестиції,      (4)

що є умовою рівноваги на ринку грошей.

Отже, рівновага в економіці за методом грошових потоків може бути збережена за умови, що сума вилучення грошей дорівнює сумі вливання їх в економіку. За методом грошових потоків розраховується система показників вилучення та вливання грошей (табл. 2).

Таблиця 2

Система показників вилучення та вливання грошей

Показники вилучення

Показники вливання

  • Заощадження

(З)

  • Валове нагромадження основного капіталу або інвестиції

(І)

  • Податки

(П)

  • Витрати органів державного управління

(Д)

  • Імпорт

(М)

  • Експорт

(Е)

Тоді в повнішому викладенні умова (4) рівноваги

1 2 3 4 5

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные