Материалы пед. практики

ЕНЕРГЕТИКА: УЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА

Ділова гра-телеміст

Мета: розвивати екологічне мислення учнів на основі міжпредметної інтеграції навчаль­них предметів: географії, біології, екології, літератури, німецької мови.

Обладнання: плакати: «Істо­ричні етапи використання енергії», «Запаси органічного па­лива на Землі», «Світовий енер­гетичний баланс»; карта «Світова енергетика»; фільм «Джерела енергії», мелодія «Время вперед».

Учасники: учні 10—11-х класів.

Гра-телеміст проводиться між Україною і Німеччиною. Розгля­даються екологічні проблеми, пи­тання, пов'язані із традиційними й альтернативними джерелами енергії.

 

Хід гри 

(Звучить мелодія «Время вперед. !». )

Ведучий з України. Добрий день. У часи Ціолковського нечисленні, порівняно малопотужні електро­станції, що пожирали гори вугілля й ріки нафти, ледь-ледь забезпе­чували навіть найскромніші потре­би людей. Із тих пір потоки електрики буквально залили Землю. Однак чисельність населення рос­те невпинно й неминуче спричи­няє зростання потреб в енергії. Проблемою номер один називають у наш час проблему енергетичних ресурсів. Міжнародні конференції, сотні книг, тисячі досліджень при­свячені пошуку найбільш дешевих, технічно доступних, екологічно безпечних й обґрунтовано далеко­глядних рішень.

Наш телеміст «Енергетика: учо­ра, сьогодні, завтра» також присвя­чений цьому питанню. Ми запро­сили фахівців різних енергетичних галузей, істориків, екологів, екс­пертів, представників засобів ма­сової інформації. Сподіваємося, що ви, наші глядачі, станете ак­тивними учасниками телемосту.

Телеміст проводиться між Ук­раїною й Німеччиною. Вітаємо вас, Німеччино! Берлін! Берлін! Ви чуєте нас?

 

Ведучий з Німеччини. Hallo! Liebe Gaste! Wir sind hier in Deutschland! Wir begrussen Sie!

Wir hoffen auf eine gute und enge Zusammenarbeit mit der Ukraine!

 

Перекладач. Зв'язок чудовий. Ми також вітаємо вас, Україно, і сподіваємося на продуктивне дво­стороннє обговорення проблеми.

 

Ведучий з України. Енергетика — галузь господарства, що охоплює енергетичні ресурси, вироблення, перетворення, передачу й викорис­тання різних видів енергії

А як дав­но людина почала використовувати ці ресурси? Звернімося до історії.

(Виходять учні із плакатами, на яких схематично в історичній по­слідовності зображено освоєння людиною джерел енергії. )

 

Історик. У біогенний період, близько 500 тис. років тому, лю­дина вперше освоїла енергію вог­ню — теплову енергію від згорян­ня деревини.

В аграрний період, що почався близько 10 тис. років тому з виник­ненням землеробства, потреба в енергетичних ресурсах зростає. По­ряд з використанням тяглової сили тварин людина будує млини, що працюють на енергії вітру й води.

В індустріальний період, що почався наприкінці XVII — початку XVIII ст. , зі зростанням про­мислового виробництва і збільшен­ням чисельності людей, з'являють­ся нові джерела енергії. Розширю­ються можливості теплової енер­гетики — з початком видобутку ву­гілля, нафти й природного газу бу­дуються теплоелектростанції. Ви­користовується енергія води — зво­дяться гідроелектростанції. До кінця XX ст. людина освоює мож­ливості атомної енергії. У густонаселених районах і тих, що бідні на енергетичні ресурси, атомні елект­ростанції стають незамінними. Але й ці види енергетики вже не в змозі задовольнити потреби людей — починають використовуватися не­традиційні: вітроелектростанції, геотермальні електростанції, геліо­електростанції. І людина на цьому не зупиняється, вона шукає аль­тернативні джерела енергії — енер­гію припливів і відливів, морських течій, рідкого водню, синтетично­го палива тощо.

 

Ведучий з України. Отже, теп­лова енергія, яку людина освоїла першою, на сьогоднішній день є пріоритетною — більше 70% у світовому балансі припадає саме на неї (показує на плакаті «Світовий енергетичний баланс»). Чи справді використання цієї енергії вигідне? Я адресую своє запитання техно­логу теплових електростанцій.

 

Технолог ТЕС. Теплова енергія має чимало переваг. Якщо це ТЕС, що працюють на вугіллі, то еко­номічно вигідна прив'язка до вуг­левидобувного басейну, порівняно висока питома теплота згоряння палива, простота зберігання, при­датність до безпосереднього вико­ристання. Що

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы