Механизм корреспондентских отношений между банками

Механізм кореспондентських відносин між банками


Крім розрахунків через кореспондентський рахунок у територіальному управлінні Національного банку бан­ки можуть встановлювати кореспондентські відносини між со­бою для здійснення платежів і розрахунків за взаємним доручен­ням. Кореспондентські відносини є договірними.

Банки, які встановили між собою кореспондентські відносини, називають банками-кореспондентами.

Якщо банк відкриває рахунок банку-кореспонденту, то такий рахунок має назву «Лоро». Рахунок даного банку в банку-корес-понденті називається рахунком «Ностро». Рахунок «Ностро» од­ного банку є рахунком «Лоро» для банку-кореспондента.

Система електронних платежів дає можливість проводити розрахунки протягом одного робочого дня і її учасниками є всі банки. У цьому зв'язку кореспондентські відносини між банками доцільно встановлювати лише в окремих випадках. Наприклад:

для здійснення операцій, пов'язаних з купівлею та продажем валютних коштів на міжбанківській валютній біржі;

для розрахунків між клієнтами банків за операціями, що ма­ють постійний характер

Порядок відкриття та режим функціонування коррахунка од­ного банку в іншому визначається угодою між ними. Відкриваю­чи рахунок «Лоро», банк-кореспондент протягом трьох днів по­винен повідомити те територіальне управління Національного банку України, в якому відкрито кореспондентський рахунок цього банку.

Для відкриття кореспондентського рахунка банк-кореспон­дент подає цілий пакет документів: заяву на відкриття рахунка; нотаріально засвідчені копії статуту та банківської ліцензії; карт­ку зі зразками підписів та відбитком печатки.

Для проведення операцій через кореспондентські відносини банку в банку-кореспонденті відкривається рахунок «Лоро» на балансовому рахунку 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» (для банку цей рахунок є рахунком «Ностро»).

Для відображення операцій, проведених через рахунок «Ностро», в балансі банку відкривається балансовий рахунок 1500 «Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках». Записи операцій на цьому рахунку здійснюються після отримання виписки з кореспондентського рахунка від банку-корес-пондента.

Банки-кореспонденти за домовленістю сторін вибирають спо­сіб розрахунків, визнаний НБУ, а також засоби зв'язку для пере­давання розрахункових документів та повідомлень, при цьому обов'язковою умовою є збереження цілісності та конфіденційно­сті інформації.

Якщо банк через будь-які причини не може виконати розра­хунковий документ банку-кореспондента, то він повідомляє про це банк-кореспондент не пізніше наступного робочого дня після отримання розрахункового документа.

Похожие работы