Международное страхование в сфере валютно-финансовых отношений

країні, яка є членом МАГІ, або якщо більшість власників цієї корпорації – юридичні особи країн, які є членами МАГІ. Державні підприємства можуть отримати страховку, якщо вони зайняті комерційною діяльністю.

Гарантії звичайно надаються на 15 років, але можуть бути продовжені до 20 років, якщо МАГІ визнає це необхідним. Термін контракту про інвестування, крім інвестування в основний капітал, звичайно відповідає терміну наданих гарантій. МАГІ має право розірвати контракт про надання гарантій тільки у випадку, якщо інвестор, отримавши страховку, порушує свої контрактні зобов’язання зі страхування. Інвестор може відмовитись від подальшого отримання страхування в день укладання контракту в будь-який рік, починаючи з четвертого року знаходження контракту в силі.

3 Основні інститути міжнародного валютно-фінансового страхування

Страхування зовнішньоекономічних зв’язків здійснюється за посередництвом проведення різних міжнародних страхових операцій. Міжнародні страхові операції – це система господарських зв’язків між національними економіками різних країн по реалізації страхового фонду.

Міжнародні страхові операції за організаційно-правовою ознакою поділяються на такі групи:

1. Прямі міжнародні договірні операції.

2. Прямі страхування.

3. Посередницькі страхування.

4

Операції міжнародного перестрахування.

Прямі міжнародні договірні операції означають, що полісоутримувач (страхівник) однієї країни заключає договір страхування зі страхувателем іншої країни. Дані операції укладаються як безпосередньо головною конторою головного страхувальника, так і через страхових брокерів.

Прямі страхування означають, що договори страхування укладаються через агентські організації страхувальника за кордоном. Ці операції здійснюються, коли відсутній національний страховий ринок, є конкретні фінансово-комерційні переваги (більш низькі тарифи, більший обсяг страхового покриття, валютні фактори тощо) чи факти юридичного (фактичного) примушення (наприклад, у відповідності з зовнішньоторговим контрактом на умовах СІФ), коли експортер приймає зобов’язання застрахувати товар у іноземного страхувальника, призначеного імпортером.

Посередницькі страхування означають, що договори страхування укладаються юридичними самостійними страховими компаніями за кордоном, тобто дочірніми страховими компаніями.

Перестрахування – це система економічних відносин, у відповідності з якою страхуватель, приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності по них передає на узгоджених умовах іншим страхувателям з метою створення збалансованого портфеля страхувань, забезпечення фінансової стійкості страхових операцій.

Перестрахування представляє собою страхування одним страхівником (перестрахуватель) на певних договірних умовах ризику виконання всіх чи частини своїх зобов’язань перед страхувателем у іншого страхувальника (перестрахівника).

На міжнародному страховому ринку з метою передачі ризиків повністю іншим страховим чи перестраховочним компаніям часто застосовують фронтирування або фронтінг ( від англ. . front – виходити на).

Фронтінг – це операція, в процесі якої компанія оформляє страховий поліс, але ризик (частину чи повністю) передає іншому страхувателю, який не фігурує в договорі й найчастіше залишається невідомим для страхівника. Іншими словами фронтінг означає прийняття на страхування (в перестрахування) ризиків з метою передачі їх повністю або частково іншим страховим компаніям, часто на прохання останніх, за відповідну винагороду.

Здійснюється у випадку, коли страхівник бажає попасти на ринок, куди він сам чи його поліси не допускаються. Тоді страхівник звертається до місцевої страхової

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы