Местные налоги и сборы

План

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.  

2. Збір за місця для паркування транспортних засобів.  

3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 

4. Туристичний збір.  

Використана література.  


1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому чис­лі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухо­мості.

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

Не можуть бути об’єктами оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у влас­ності держави або територіальних громад (їх спільній влас­ності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, ви­значені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодіт­ним сім’ям та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

д) гуртожитки.

Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

Базою оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється орга­ном державної податкової служби на підставі даних Держав­ного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплат­но надається органами державної реєстрації прав на нерухо­ме майно

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється та­кими особами самостійно, виходячи з житлової площі об’єктів оподаткування на основі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

У разі наявності у платника кількох об’єктів оподаткуван­ня база оподаткування обчислюється окремо за кожним з та­ких об’єктів.

База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що пе­ребуває у власності фізичної особи, зменшується:

а) для квартири — на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку — на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової неру­хомості, у якій фізична особа — платник податку зареєстро­вана в установленому законом порядку, або за вибором тако­го платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

Ставки податку встановлюються сільською, селищною або міською радою в таких розмірах за 1 кв. метр об’єкта жи­тлової нерухомості:

— для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не пере­вищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищува­ти 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встанов­леної законом на 1 січня звітного (податкового) року;

— для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких переви­щує 500 кв. метрів, ставки податку становлять 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Базовий податковий (звітний) період для податку дорів­нює календарному року.

1 2 3 4 5 6

Похожие работы