Местные органы исполнительной власти

Місцеві органи виконавчої влади.

До системи місцевих органів виконавчої влади насамперед належать місцеві державні адміністрації та відповідні територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади. Основними серед (них є місцеві держадміністрації, які виконують ключову, інтегруючу роль У здійсненні комплексного державного управління всіма Найважливішими сферами суспільного життя безпосередньо в Масштабах окремих адміністративно-територіальних одиниць.

Місцеві державні адміністрації -  це державні органи виконавчої влади в областях, районах, в районах Автономної Республіки Крим, а також у містах Києві та Севастополі, які наділені правом Представляти інтереси держави і приймати від її імені розпорядження, 1^6 діють на території відповідної адміністративно-територіальної Одиниці.

Правовий статус місцевих державних адміністрацій визначася насамперед Конституцією України (ст.118), законом України "Про Місцеві державні адміністрації від 9 квітня 1999 р. та нормативно-правовими актами Президента та уряду України.

Відповідно до чинного законодавства місцева держадміністрація е Місцевим органом у системі органів виконавчої влади, здійснює в Межах своїх повноважень виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та делеговані їй виконавчі Функції відповідних рад (обласних та районних) через створені правління, відділи, інші структурні підрозділи та діє під курівництвом голови місцевої державної адміністрації.

Місцеві держадміністрації функціонують на засадах субординації, відповідальності перед Президентом та Кабінетом Міністрів України, підзвітності та підконтрольності уряду та органам виконавчої влади вищого рівня, а також відповідним радам у частині делегованих ними повноважень.

Принципи діяльності місцевих держадміністрацій

верховенства права

• законності

• відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність

• гласності

• поєднання державних і місцевих інтересів

• пріоритетності прав людини

У межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці місцеві держадміністрації забезпечують:

виконання Конституції та законів України, актів Президента та уряду України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

• законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

• виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їхнього національно-культурного розвитку;

• підготовку та виконання відповідних бюджетів та звіт про їх виконання;

• взаємодію з органами місцевого самоврядування;

• реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Отже, крім закріплених законом власних повноважень місцевим держадміністраціям можуть бути делеговані й окремі повноваження з боку районних та обласних рад, перед якими адміністрації є підзвітними і підконтрольними в частині виконання делегованих їм повноважень.

На підставі цього можна зробити висновок, що місцеві держадміністрації насамперед є органами загальної компетенції.

Законом визначається склад і структура місцевих держадміністрацій.

Склад місцевих державних адміністрацій:

голова;

• перший заступник;

• заступники;

• керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів та їх апарат.

Голови місцевих держадміністрацій призначаються на посаду (за поданням Кабінету Міністрів України) й

1 2 3 4