Методы эмпирического исследования

до кінцевого випадку розвитку якоїсь властивості;

-  простому абстрагуванню.

Формалізація - метод вивчення різноманітних об’єктів шляхом відображення їхньої структури в знаковій формі за допомогою штучних мов, наприклад мовою математики.

Переваги формалізації:

-  вона забезпечує узагальненість підходу до вирішення проблем;

-  символіка надає стислості та чіткості фіксації значень;

-  однозначність символіки (уникаємо багатозначності звичайної мови);

-  дає змогу формувати знакові моделі об’єктів і замінювати вивчення реальних речей і процесів вивченням цих моделей.

Завдяки своїй специфічності, формалізація забезпечує узагальненість підходу до розв’язання пізнавальних проблем. Крім того, символіка штучної мови надає стислості й чіткості фіксації значень формалізованих об’єктів пізнання, надає однозначності розуміння їх структури (на відміну від двозначності при застосуванні звичайної мови).

Формалізація, як правило, пов’язана із застосуванням математичного апарату. Як метод, формалізація, зводить дослідження реальних змістових сторін об’єктів, властивостей і відношень до формального дослідження відповідних їм знаків (абстрактних об’єктів); широко застосовується при математичному моделюванні у багатьох галузях науки.

Серед великої різноманітності загальнонаукових методів окремо виділяють історичний і логічний методи дослідження, які дозволяють мислено відтворити досліджуваний об’єкт у всій його об’єктивній конкретності, уявити і зрозуміти його в розвитку. За допомогою логічного методу дослідник на основі опрацювання, критичного аналізу і формулювання своїх пропозицій розвиває існуючі теоретичні уявлення або висуває нові теоретичні припущення. Історичний метод надає можливість для всебічного дослідження явищ і подій у хронологічній послідовності, щоб відкрити їх внутрішні зв’язки та закономірності розвитку.

Загальнонауковий статус мають математичні (тобто кількісного вивчення процесів і явищ) і, зокрема, аксіоматичний, статистичний, а також системно-структурні, кібернетичні, теоретико-інформаційні методи досліджень. Математичні методи важливого значення набувають при обробці матеріалів дослідження.

Аксіоматичний метод - це засіб побудови наукової теорії, при якому без доведення приймаються деякі твердження (аксіоми), а потім використовуються для доведення інших тверджень (теорем) за логічними правилами.

 

 

 


Література:

1.   Алексюк A. M. Педагогіка вищої школи України. Підр. - К. : Либідь, 1998. - 560 с

2.   Гершунский Б. С. Прогностические методы в педагогике. - К. : Вища школа, 1994. - 207 с.

3.   Фіцула М. М. Педагогіка. Навч. посіб. - К. : Академія, 2000. - 544 с.

4.   Кыверлянг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике. - Таллин: Валчус, 1980.

5.   Крысько В. Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах. К. : Хорвест, 1999. - 384 с

6.   Загвязинский В. И. Методология и методика дидактического исследования. - М. : Педагогика, 1982. - 160 с.

7.   Методы педагогического исследования. Лекция / Под ред. В. И. Журавлева. Учебн. пос. - М. : Просвещение, 1972. -158 с.

8.   МойсеюкН. Э. Педагогика. Навч. пос, 3-е изд. , 2001. - 608 с.

Э. Сидоренко В. К. , Дмитренко П. В. Основи наукових досліджень. Навч. пос. - К. : РННЦ «ДІНІТ», 2000. - 259 с.

10. Шейко В. М. , Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник. -К. : Знання-прес, 2002. - 295 с.

 

1 2 3 4 5

Похожие работы