Методика обучения орфографии

План 

1. Вступ.

Знання української мови як важлива передумова розвитку духовно багатої , творчої особистості.

2. Проблеми орфографії сьогодні.

3. Вивчення орфографії у вищих навчальних закладах.

4. З історії орфографії : вчені , що досліджували , основні підходи до вивчення орфографії.

5. Принципи навчання орфографії.

6. Методи і прийоми вивчення орфографії.

1) проблемно – пошукові завдання ;

2) різні види вправ з орфографії :

а ) списування ;

б ) орфографічний розбір ;

в ) робота з орфографічним словником ;

г ) диктант як одна з основних форм роботи при вивченні орфографії ; різновиди диктантів.

д ) вправи – ігри з орфографії ;

е ) вправи з ключем .

7. Висновок. Значення орфографії.  

8. Використана література

 

Важлива передумова здобуття вищої освіти на сучасному етапі – забезпечення належного рівня мовної компетенції майбутніх фахівців

Це завдання вельми актуальне , адже нині стрімко розвивається наука , проте мовні і мовленнєві проблеми лишаються нерозв¢язаними.  

 Державний статус української мови , її суспільні функції , що мають інтегративний характер , здатність справляти різнобічний навчальний , розвивальний і виховний впливи на особистість , зумовили потребу запровадження у вишах України обов¢язково професійно зорієнтованого курсу „Українська мова” , при чому не лише для студентів – філологів , а й студентів інших спеціальностей.

 Основна мета вивчення української мови – сформувати мовну і мовленнєво – комунікативну компетенцію особистості студента вищого навчального закладу , що володіє вміннями і навичками вільно , комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови , її стилями , типами , жанрами у різних видах мовленнєвої діяльності ( аудіювання , читання , говоріння , письмо ). Вивчення мови сприяє також розвиткові у майбутнього спеціаліста якостей , що характеризують його як інтелектуальну особистість.

 Культура української мови включає низку складників :

1. Здійснення ефективної професійної комунікації.

2. Володіння українською мовою в усній і писемній формах , у різних стилях ( розмовно – побутовому , художньому , науковому , офіційно – діловому , публіцистичному ).

3. Уміння висловлюватися правильно й виразно , доречно використовувати різні стилістичні мовні засоби.

4. Володіння основами конструювання тексту відповідно до професійно – комунікативного задуму.

5. Доречне використання мовних засобів залежно від професійної сфери й мети спілкування.

6. Сформованість умінь і навичок роботи з текстами різних жанрів і стилів.

7. Додержання норм літературної мови у професійній сфері і розмовному спілкуванні.

 Практика показує , що останнім часом надто знижується грамотність не лише учнів , а й студентів. Це пов¢язано з тим , що студенти менше читають художню літературу ( а якщо і читають , то побіжно , лише для того ,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные