Методика работы над техникой чтения на немецком языке на начальном этапе обучения в ООШ

Зміст 

Вступ

Розділ І. Навчання читання німецькою мовою на початковому етапі навчання в ЗОШ

1. 1 Психологічні основи навчання німецької мови у початковій школі

1. 2 Основні напрямки читання. Види усвідомленого іншомовного читання

1. 3 Формування навичок іншомовного читання на початковому етапі

Розділ ІІ. Методика роботи над технікою читання німецькою мовою на початковому етапі навчання в ЗОШ

2. 1. Суть навчання техніки читання та її психофізіологічні механізми

2. 2. Навчання техніки читання

2. 3. Характер текстів для читання

Розділ ІІІ. Охорона праці

3. 1 Джерела штучного освітлення

3. 2 Охорона праці при роботі з мультимедійними засобами

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


Вступ 

Одним з найважливіших видів мовленнєво-пізнавальної діяльності людини є читання. Читання іноземною мовою як комунікативне вміння та засіб спілкування є найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації, яким учні загальноосвітньої школи мають оволодіти згідно з вимогами чинної програми та Державного стандарту вивчення іноземних мов. [24; 35] Згідно Концепції 12-річної освіти початок вивчення іноземної мови перенесений з основної школи в початкову.

Спеціальним дослідженням доведено, що раннє шкільне навчання іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування є ефективним інструментом стимуляції пізнання, розкриття творчого потенціалу особистості учня і посилення гуманізації початкової освіти.

Загальновідомо, що одне з головних психолого-дидактичних завдань початкової школи полягає у створенні ситуації соціального розвитку дитини (в термінології Л. С. Виготського). [23; 98] Важливу психологічну передумову соціалізації молодших школярів становлять їхні особистісні характеристики: безпосередність, довірлива підлеглість авторитету вчителя, яскрава емоційність, реактивність, вразливість до новизни, естетичне ставлення до довкілля, допитливість, широта інтересів, сугестивність, розвинута уява. Брак життєвого досвіду, знань у дітей цього віку часто-густо компенсується бурхливим фантазуванням. Фантазія ж, як це доведено психологами і дидактами, прискорює творчий процес у десятки разів.

Нині внаслідок інформаційного вибуху пік здатності до творчої уяви, фантазії змістився до 8-10 років, і раннє шкільне навчання іноземної мови співпадає з найсприятливішим періодом для розкриття творчого потенціалу особистості учня, для його соціалізації. Однак за умов загальноосвітньої ніколи при виборі початку запровадження цього предмета слід вважати на весь комплекс психологічних факторів

Звернемось до праць дослідників дитячої психології Л. С. Виготського, І. О. Зимньої, О. Н. Леонтьєва, Д. Б. Ельконіна, Ж. Піаже. [3; 77] Аналіз їх досліджень вказує на наявність, прямої залежності успішності раннього вивчення іноземної мови від рівня комунікативного розвитку дитини в рідній мові.

Саме тому стало важливим таке питання як формування навичок іншомовного читання на початковому етапі, що й обумовлює актуальність майбутнього дослідження. Методична наука має вагомий потенціал досліджень проблеми навчання читання (С. К. Фоломкіна, 3. І. Кличнікова, В. І. Андрієвська, І. О. Зимня, Г. Доман, А. П. Старков, А. Леонтьєв). Теоретичну базу дослідження становлять праці даних вчених, педагогів.

Робота складається з трьох розділів. Перші два розділи містять в собі теоретичний матеріал, щодо роботи над технікою

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные