Методология и методы социальной работы

План

1. Сутність теорії соціальної роботи.  

2. Методи соціальної роботи з людьми похилого віку.  

Список використаної літератури.  


1. Сутність теорії соціальної роботи

 Поняття "соціальна робота" увійшло в соціально-гуманітарну літературу наприкінці XIX ст. у відповідь на соціальну потребу сус­пільства у змістовому відображенні практичної діяльності людей, які допомагали бідним. Започаткування в 90-х роках XIX ст. у Велико­британії лекційної роботи з роз'яснення та поширення знань щодо благодійної діяльності та відкриття в 1899 р. першого в світі Інсти­туту підготовки соціальних працівників в Амстердамі (Голландія) зумовили появу відповідних навчальних курсів із соціальної роботи. У результаті було започатковано розвиток соціальної роботи як навчальної дисципліни. Водночас у США вийшла друком книга М

Річмонд "Дружній візит до бідняків: керівництво для тих, хто працює у благодійних організаціях", де чи не вперше було опи­сано науково обґрунтовані методи соціальної роботи. Отже, соціальна робота стає об'єктом наукового осмислення, чим започатковується поява її теорії і становлення як напряму наукових досліджень.

Зазначені аспекти змісту поняття "соціальна робота" збереглись і донині. У сучасній науковій літературі це поняття розглядається в трьох основних значеннях:

• практична професійна діяльність із подання допомоги та підтримки людей, які опинились у скрутній ситуації;

• навчальна дисципліна з професійної підготовки фахівців із соціальної допомоги та підтримки населення;

• галузь наукових знань, яка ґрунтується на сукупності концепцій
і теорій, досліджує принципи і закономірності, моделі та методи
соціальної роботи, має об'єкт і предмет дослідження, систему
наукових понять і категорій, сукупність методів дослідження.
Зрозуміло, що розглянуті значення поняття "соціальна робота"

взаємопов'язані, і тому в навчальному курсі "Теорія і методи соці­альної роботи" це поняття траплятиметься в усіх трьох значеннях. Водночас проблеми, які розкриваються у згаданому навчальному курсі, належать насамперед до наукової дисципліни "Соціальна робота".

З огляду на викладене зауважимо, що саме до компетенції науки про соціальну роботу належить розробка системи наукових катего­рій і понять, які становлять теоретичну базу соціальної роботи. З їх допомогою розкривається зміст основних принципів соціальної ро­боти, ведеться пошук тенденцій і закономірностей її практичної реа­лізації, узагальнюється та аналізується досвід соціальної роботи, ефективність наявних і пошук інноваційних її форм, дієвість засобів та методів здійснення. Отже, розгляд перелічених проблем, власне, і становитиме зміст пропонованого навчального посібника.

Соціальна робота — наука ще дуже молода, і тому більшість за­значених проблем перебувають у стані незавершеного дослідження, триває робота з уточнення і коригування понятійно-категоріально­го апарату, ведуться наукові дискусії щодо термінології, розуміння змісту й структури соціальної роботи, доцільності використання тих чи тих методів практичної діяльності. Враховуючи такий стан соці­альної роботи як галузі наукових знань, автори цього посібника поставили перед собою завдання відобразити незавершеність і дискусійність цих проблем. Зазначене стосується, зокрема, і розуміння базового поняття "соціальна робота", дискусії про зміст якого три­вають у науковій та навчальній літературі (йдеться про соціальну роботу як вид практичної професійної діяльності, тобто розуміння її у першому з наведених значень).

Порівняльний

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы