Министерство Финансов Украины

План 

Вступ

  1. Функції та завдання міністерства фінансів України.
  2. Права та обов’язки даного органу виконавчої влади.
  3. Міністерство фінансів як контролер руху фінансових ресурсів держави.

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Організаційну і методичну роботу з управління держав­ними фінансами здійснює Міністерство фінансів України. Його повноваження і основні функції визначаються положен­ням "Про Міністерство фінансів України", яке затверджує Кабінет Міністрів України.

Центральний апарат Міністерства забезпечує втілення в життя державної фінансової політики, розробляючи конкретні методи впливу на. ефективність суспільного виробництва, виз­начаючи оптимальні розміри мобілізації фінансових ресурсів до бюджету, оздоровлюючи фінансове становище в окремих галузях. Це досягається розробкою разом з Міністерством еко­номіки України зведеного фінансового балансу держави і ви­користанням його показників для складання бюджетів.

Успішне функціонування державних фінансів можливе за І наявності правової основи. Для П формування Міністерство фінансів розробляє проекти Законів України з питань фінан­сів, бюджету, податків, постанов і розпоряджень Кабінету Мі­ністрів. На їх основі розробляються інструкції про порядок їхнього застосування у відповідних економічних умовах

Найважливішими функціями центрального апарату Міністерства є організація роботи зі складання і виконання загальнодержавного бюджету; методичне керівництво робо­тою в галузі бюджетного, фінансового планування і фінан­сування народного господарства; ведення обліку і складання звіту про виконання загальнодержавного бюджету; підготовка інформаційних матеріалів і доповідей Кабінету Міністрів України про хід виконання бюджетів.

У процесі мобілізації доходів бюджету Міністерство фі­нансів організує роботу державних податкових адміністра­цій з контролю за додержанням податкового законодавства платниками податків, розробляє концепцію податкової полі­тики, готує пропозиції щодо встановлення ставок податків і платежів до бюджету і позабюджетних фондів, вирішує пи­тання про відстрочення платежів, надання пільг по податках та інших платежах.

У Міністерствах і відомствах, підприємницьких структу­рах всіх форм власності Міністерство фінансів здійснює перевірки бухгалтерських звітів, грошових документів, кош­торисів, декларацій та інших документів, пов'язаних з об­численням і сплатою податків, інших обов'язкових плате­жів. Воно також аналізує економічне і фінансове становище галузей народного господарства, тенденції та динаміку роз­витку форм власності, витрат на виробництво, рівень рента­бельності та ефективності виробництва.

Разом з Іншими економічними відомствами Міністерст­во фінансів бере участь у проведенні роздержавлення влас­ності, демонополізації народного господарства, земельної реформи, вивчає вплив цих процесів на зміцнення фінансо­вого становища держави. Воно також проводять роботу зі створення ринку цінних паперів, веде реєстрацію і облік випуску пінних паперів акціонерними товариствами, комер­ційними банками, підприємствами тощо.

1. Функції та завдання Міністерства фінансів України

 Міністерство фінансів України (Мінфін України) є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України.

Мінфін України забезпечує проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку України, здійснює координацію діяльності у цій сфері інших центральних органів виконавчої влади.

Мінфін України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

Мінфін України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, розробляє

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы