Моделирование характера мышления Сковороды в методологической культуре философии XVI - XVIII вв.

Актуальність теми дослідження. Сучасні культурні тенденції, які, безумовно, набувають значення глобалізаційних, безперечно, захопили і реалії культурного світу України. Наразі постають питання ментальної належності нашого суспільства до того чи іншого сегмента світу, проблема якого у досить спрощеній формі була представлена в опозиції Захід – Схід. І в пошуках відповіді на ці нагальні світоглядні запити саме царина філософії надає можливості встановлювати типові спільні та відмінні риси культур народів, інтегруючи чи розрізнюючи спільність культурних середовищ не ідеологічним або політичним чином, а встановленням стрижневих рис саме типовості філософування, незмінним у всіх історичних різновидах характером розмислу. Власне, тому історико-філософське дослідження характеру розмислів представників різних історико-культурних утворень є ще одним шляхом для встановлення середовища спільності та відмінності.

Безперечної цінності у цьому процесі набуває дослідження періоду зародження історичних типів рефлексії над парадигмальними основами буття власних народів, який унаочнюється періодом нової філософії в історико-філософському процесі і співпадає з хронологічним виміром XVI – XVIII ст. Не важливе наразі питання щодо актуальності досліджень саме цього історичного відтинку розвитку філософського знання.

Щороку представляються в різних медіа-ресурсах численні дослідження цього періоду. Утворюються міжнародні співтовариства з вивчення культурної спадщини європейської Нової Доби XVI ст. , а головне – XVII – VIII ст. Саме це дає можливість стверджувати щодо існування інтегративного спільного культурного середовища, яке, зокрема, стосується і філософського доробку. Типологізація спільних рис філософських зразків створює неповторний колорит філософської культури цієї доби. А розробки в царині заснування методів філософування відбивають найістотніші світоглядні засади представників Нового Часу, формуючи сегмент методологічної культури, яка у власній динаміці стала середовищем формування нових поколінь розробників проблем нової філософії

Ще раз коротко і найзагальніше викладемо зміст середовища методологічної культури європейської філософії XVI – XVIII ст. з огляду на необхідність означення тих імен і напрямків, які дещо передували та були сучасними часу життя та творчості Г. Сковороди. Це важливо, передусім, для того, щоб збагнути можливі ментальні рецепції, впливи та взаємовпливи філософії мислителя з історичним філософським оточенням.

«Філософія Нового Часу» є терміном, який широко застосовується у наближеній нам літературі для означення періоду в розгортанні історико-філософського процесу і хронологічно пов’язується з початком XVI – кінцем XIX ст. Проте слід одразу зауважити, що хронологічний чинник не є визначним щодо вирізнення цього періоду з-поміж інших. Вагомість виокремлення цього періоду ґрунтується своєрідною типологічністю філософської проблематики та засобів її вирішення. Тут варто вести мову про зародження принципової зміни парадигми філософування та означення постатей, чия творчість цьому посприяла.

Ця зміна парадигми філософування та переосмислення змісту предмета філософії розмежувала всі існуючі зразки філософії на нові та старі, попередні. Відтак, творчість філософів Нового Часу відбувалася як творення нової філософії, принципово відмінної від попередньої певними чинниками та складовими. Саме тому вірний відповідник означення цього типу філософії слід визнавати як період “нової (modern) філософії”, а термін “філософія Нового Часу” певного століття – вважати допоміжним і суголосним більше періодизації суто історичного процесу, ніж історико-філософського.

Зазначена зміна парадигми філософських досліджень найперше стосувалася переосмислення значення фізичної природи в системі філософських уяв про світ та світобудову. Традиційна теологічна парадигма ґрунтувалася на аристотелівському баченні підрядної ролі фізичної

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные