Муниципальное коммунальное право

ПЛАН

Вступ.  

1. Поняття і види муніципального комунального права.

2. Правове регулювання комунальної власності. Об’єкти комунальної власності 

Список літератури.  


Вступ

Місцеве самоврядування як один із найважливіших інститутів громадянського суспільства набуває в нашій державі права повноправного і рівноцінного партнера державної влади. Відповідно до ст. 5 Конституції України народ, який є джерелом влади, здійснює її як безпосередньо, так і через органи державної влади і місцевого самоврядування.

З часу законодавчого й конституційного закріплення місцевого самоврядування в Україні склалася власна модель, яку науковці називають традиціоналістською, тобто такою, яка суттєво залежить від органів державної влади і має недостатньо можливостей для власного розвитку.

Однією з причин такого стану місцевого самоврядування вчені називають невідрегульованість основних засад його функціонування.

На сьогодні в Україні діє близько 700 законів та 3 тисячі інших нормативно-правових актів, які регулюють питання місцевого самоврядування. Значна частина цих норм неузгоджена між собою, що породжує суперечливість та непослідовність в їх трактуванні.

У значній мірі це стосується питань матеріальної основи місцевого самоврядування. Необхідною передумовою місцевого самоврядування є наявність достатніх матеріальних і фінансових ресурсів для його здійснення. Не володіючи необхідними ресурсами, територіальні громади, органи місцевого самоврядування не зможуть виконати свої завдання і функції

Провідне місце в структурі матеріальної та фінансової основ місцевого самоврядування займає комунальна власність. Конституція України визначає комунальну власність як самостійну форму власності, суб'єктами якої є територіальні громади села, селища, міста, району в місті.

Проблеми правового регулювання комунальної власності досліджуються зарубіжними та українськими цивілістами. Однак, з прийняттям Цивільного кодексу України, ця тема може розглядатись з урахуванням його нових положень щодо суб'єктів права власності.

1. Поняття і види муніципального комунального права

Місцеве самоврядування - це одна з форм здійснення влади народ. Як інститут громадянського суспільства місцевого самоврядування є способом формування публічної влади на місцях і одночасно форму участі громадян в управлінні державою.

Місцеве самоврядування, як форму здійснення влади виникла ще у сиву давнину 1.  Найбільш повно місцевого самоврядування почало розвиватися в умовах демократії. Саме при демократичному політичний режим місцеве самоуправління забезпечує самостійне вирішення населенням питань місцевого значення безпосередньо і через своїх представників.

Місцеве самоврядування у - форма здійснення народом своєї владі, що забезпечує в межах, встановлених законом, самостійне і під свою відповідальність рішення населенням безпосередньо і через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення виходячи з інтересів громадян з урахуванням історичних та інших місцевих традицій.

Будучи максимально наближеним до населенню, місцеве самоврядування є первинним рівнем організації публічній владі, що забезпечує в кінцевому рахунку стабільність і демократичний характер всієї системи владних структур.

Муніципальне право - це сукупність правових норм, регулюючих відносини по організації і діяльності місцевого самоврядування у України. Регулювання Предметом муніципального права є відношення з вирішення питань місцевого значення, а також окремі державні повноваження, якими можуть наділятися органи місцевого самоврядування.

До питань місцевого значення відносяться:

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные