НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ОПОДАТКУВАННЯ  ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Прибутковий податок з громадян стягувався безпосеред­ньо з доходів платників — фізичних осіб. В економічно розви­нутих країнах цей вид податку відіграє суттєву роль у формуван­ні доходів бюджету. В Україні питома вага цього податку в обсязі доходів незначна, що є наслідком відповідних пропорцій розподілу ВВП на фонд заробітної плати і прибуток. До переваг цього податку відносять його соціальну справедливість, оскільки він ставить рівень оподаткування в пряму залежність від обся­гу доходу платників. Крім того, за допомогою прогресивних ста­вок і пільг в оподаткуванні можна зменшувати податковий тягар для малозабезпечених верств населення і посилювати для осіб з високими доходами. А недоліком є значні можливості для плат­ників у заниженні оподатковуваного доходу і в ухиленні від сплати податку. Особливо це стосується оподаткування доходів від підприємницької діяльності.

Платниками прибуткового податку в Україні є фізичні особи незалежно від віку, громадянства, статі, раси, національно­сті, сімейного, соціального й майнового стану, приналежності до громадських організацій та політичних партій, ставлення до релі­гії. Це громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства — як ті, що постійно проживають (не менше ніж 183 дні у календарному році), так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні

Отже, згідно Закону України „Про податок з доходів фізичних осібплатниками податку є:

  • резидент, який  отримує  як доходи з джерелом їх походження з території України, так і іноземні доходи;
  • нерезидент, який  отримує  доходи  з джерелом їх походження з території України.

Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з  території  України  і  має  дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені на умовах взаємності міжнародним договором,  згода на обов'язковість якого надана  Верховною  Радою України,   щодо   доходів,   одержуваних   ним  безпосередньо  від здійснення  такої  дипломатичної  чи  прирівняної  до  неї   таким міжнародним договором іншої діяльності.

Якщо  платник  податку  помирає  або  визнається   судом померлим чи безвісно відсутнім,  то податок за останній податковий період справляється з активів такого платника податку (нарахованих

на  його  користь  доходів) при відкритті спадщини,  з урахуванням обмежень, встановлених законом.

    Об'єкт оподаткування.

Об'єктом оподаткування резидента є:

  • загальний місячний оподатковуваний дохід;
  • чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом  зменшення  загального  річного  оподатковуваного доходу на суму податкового кредиту такого звітного року;
  • доходи   з  джерелом  їх  походження  з  України,  які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті;
  • іноземні доходи.

 Об'єктом оподаткування нерезидента є:

  • загальний  місячний  оподатковуваний  дохід з джерелом його походження з України;
  • загальний річний оподатковуваний дохід з джерелом його походження з України;
  • доходи   з  джерелом  їх  походження  з  України,  які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх виплаті.

При нарахуванні доходів у вигляді валютних цінностей або інших активів,  чия вартість є вираженою в  іноземній  валюті  або міжнародних розрахункових одиницях,  така вартість перераховується у  гривні  за  валютним  (обмінним)  курсом  Національного   банку України, діючим на момент одержання таких доходів.

При  нарахуванні  доходів  у  вигляді  заробітної  плати об'єкт   оподаткування   визначається  як  нарахована  сума  такої заробітної плати,  зменшена на  суму  збору  до  Пенсійного  фонду України  чи  внесків  до  фондів  загальнообов'язкового державного соціального страхування,  які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи.

     Загальний річний оподатковуваний  дохід  складається  з 

1 2 3 4 5 6 7