Настилка пола

біля трапа також натягують шнур.

Спочатку облицьовують пандус, що знаходиться проти вхідних дверей, потім пандуси, суміжні з ним, і, нарешті, — пандус біля стіни з дверима. Облицювання кожного пандуса ви­конують паралельними пристінній смузі рядами плиток, почи­наючи від трапа. Положення кожного ряду плиток контролюють, користуючись правилом, один бік якого спирають на маячний ряд, а другий орієнтують відносно шнура, натягнутого по лінії розрубу. Якщо площа підлоги велика, по лініях розрубу уклада­ють маячні плитки-репери, між ними натягують шнур, під який укладають ряди плиток. Коли вся ділянка пандуса облицьована цілими плитками, у проміжки по лінії розрубу укладають куски плиток, перерубаних по місцю.

Підлогу з лотком і одним трапом (див. Рис. 4, в) облицьо­вують у такій послідовності. Спочатку по периметру приміщення виконують пристінну смугу. Далі біля трапа і середини пристінних смуг на протилежних кінцях жолоба встановлюють маячні плитки так, щоб ухил дна жолоба був спрямований у бік трапа. Натягнувши між ними шнур, спочатку укладають плитки дна жолоба, а потім облицьовують його стінки так, щоб верхня кромка жолоба знаходилась у горизонтальній площині. В по­дальшому верхні кромки бортових плиток жолоба повинні перекриватись плитками підлоги. Після цього по відповідно натягну­тих шнурах облицьовують прямокутні ділянки пандуса пара­лельними рядами плиток з ухилом у бік жолоба так, як це зви­чайно роблять на плоскій поверхні

 

Рис. 6. Розмічання підлоги і опорядження її шестигранними плитками:

1 — маячні плитки-репери; 2 — маячний пристінний ряд; 3 — фриз; 4 — шнури; 5 — по­здовжній маячний ряд; 6 — ряд п'ятигранних половинок; 7 — маячна смуга з шестигранних плиток; 8 — ряд чотиригранних половинок; 9 — ряд шестигранних плиток 

Настилання підлоги шести- та восьмигранними плитками. Точно підігнати шестигранні плитки до краю підлоги значно важче, ніж квадратні, тому їх переважно застосовують для опо­рядження поля підлоги, а пристінну смугу і фриз роблять з квад­ратних плиток (Рис. 6). Провішування підлоги, встановлення маячних плиток-реперів 1, пристінних маячних рядів 2 і маячної смуги 7 при укладанні шестигранних плиток виконують так са­мо, як і при укладанні квадратних. Якщо приміщення велике і потрібні проміжні маячні смуги, то їх укладають під шнур на відстані 1,5—2 м один від одного з двох рядів шестигранних пли­ток. При цьому відстань від пристінного маячного ряду до проміжної маячної смуги розраховують так, щоб між ними укла­далась певна кількість лише цілих плиток.

Після встановлення маячних плиток по периметру підлоги укладають пристінні ряди плиток і фризову смугу 3. На межі з фризом вздовж однієї із стін укладають ряд п'ятигранних поло­винок 6 від шестигранних плиток. А вздовж прилеглого перпендикулярного ряду укладають цілі плитки 9 і чотиригранні по­ловинки 8, які чергуються між собою. Після цього опоряджують решту поля підлоги.

Рис. 7. Розмічання підлоги і опорядження її восьмигранними плитками:

1 — маячні плитки-репери; 2 — маячний пристінний ряд; 3 — фриз; 4 — по­здовжній маячний ряд; 5 — восьмигранна плитка; 6 — трикутна вставка; 7 — квад­ратна вставка; 8 — маячна смуга з восьмигранних плиток

Восьмигранні плитки 6 укладають також біля фризової смуги З, виконаної з

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы