Нормы права в системе социальных норм

План

1. Поняття і види соціальних норм.  

2. Поняття і ознаки норм права.  

3. Структура норм права.  

4. Формальне вираження структури правових норм.  

5. Класифікація правових норм.  

Список використаної літератури.  


1. Поняття і види соціальних норм

Суспільство має дуже неоднорідну структуру, воно складається з різних особистостей, наділених своїми специфічними інтересами, за­питами і потребами, які іноді не збігаються. Суспільство нормально функціонує лише тоді, коли враховуються інтереси всіх верств, коли відбувається певне обмеження власного інтересу заради досягнення компромісу. Адже люди як суспільні істоти не можуть весь час діяти тільки виходячи зі своїх власних інтересів і потреб.

Соціальним відносинам притаманна така важлива ознака, як нор­мативність. Ця ознака склалась внаслідок історичного розвитку сус­пільства, поступово утворювалась ціла система соціальних норм. У них закріплено той тип поведінки, який гарантує найоптимальніший результат соціальної взаємодії людей. Метою соціальних норм є до­сягнення злагодженості в суспільних відносинах, суспільного ком­промісу. Соціальне регулювання, яке здійснюється за допомогою со­ціальних норм, — це необхідна умова нормальної життєдіяльності суспільства. Цивілізація виробила безліч різних норм і правил, яки­ми люди керуються у своєму повсякденному житті

Соціальні норми — це певні стандарти, зразки поведінки учасни­ків соціального спілкування, за допомогою яких здійснюється соці­альне регулювання. Юристи мають справу насамперед із правовими нормами, що представляють для них безпосередній професійний інте­рес. Але вони постійно співвідносять їх з іншими соціальними регу­ляторами, адже всі норми взаємозалежні та взаємозумовлені. Отже, специфіку правових норм не можна оцінити без з’ясування їх місця і ролі в загальній системі соціальних норм.

Соціальні норми за своєю природою означають певний стандарт поводження. Норма — це міра позитивної, суспільно корисної поведі­нки, спрямована на досягнення мети соціального регулювання. Соці­альні норми регулюють неабиякі, а найтиповіші суспільні відносини.

Система соціальних норм відбиває досягнутий ступінь економіч­ного, соціально-політичного і духовного розвитку суспільства, в них знаходять вираження історичні та національні особливості життя країни, характер державної влади.

Соціальні норми численні й різноманітні. Це пов’язано з розмаї­тістю самих суспільних відносин — предмета регулювання. Соціаль­ні норми підрозділяються на види залежно від способів формування, сфери дії, соціальної спрямованості. З цього погляду виділяються правові норми; моральні; політичні; естетичні; релігійні; корпора­тивні; норми звичаїв, традицій, звичок, обрядів, ритуалів; ділові зви­чаї; правила етикету, пристойності.

Це загальноприйнята і найбільш розповсюджена класифікація со­ціальних норм. Об’єднує їх те, що всі вони носять соціальний, а не технічний характер. Незважаючи на розходження, ці норми взаємо­залежні, жодні з них не діють ізольовано від інших.

Норми моралі регулюють поведінку людей шляхом її оцінки від­повідно до категорій добра і зла, справедливості, гідності, милосер­дя. Мораль формується в духовній сфері суспільства і невіддільна від суспільної свідомості. Суть дії моральних норм полягає у формуванні загальних принципів, внутрішніх переконань та установок бажаної поведінки.

Право і мораль розрізняються насамперед за способами їх форму­вання. Правові норми створюються або санкціонуються державою. Норми моралі виникають і розвиваються спонтанно у процесі прак­тичної діяльності людей. На відміну від права, мораль

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные