ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ О ПРАВЕ

 ЗМІСТ

1. СУСПІЛЬНІ ТА ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

2. СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН

3. ПРАВОЗДАТНІСТЬ, ДІЄЗДАТНІСТЬ ОСОБИ

4. ПРАВОСВІДОМІСТЬ ОСОБИ, ЇЇ СОЦІАЛЬНА СУТЬ

5. НОРМИ ПРАВА, ЇХ ОЗНАКИ, СТРУКТУРА

6. КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМ ПРАВА


1. СУСПІЛЬНІ ТА ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ – це відносини людини з іншими людьми, з різноманітними суспільними об’єднаннями людей, держав­ними установами, службовими особами держави, тощо. До суспільних відно­син належать також відносини, що складаються в сім’ї, в колективі за місцем праці, в інших постійних чи тимчасових об’єднаннях людей.

ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ – це суспільні відносини, врегульовані нормами права. Складові правовідносин: суб’єкти правовідносин, об’єкти правовід­носин, зміст правовідносин.

СУБ’ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН – правоздатний та дієздатний учасник правовід­носин.

ОБ’ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН – конкретна річ, предмет або якесь благо, від­носно якого суб’єкти вступають у правові відносини між собою

ЗМІСТ ПРАВОВІДНОСИН:

-   юридичний – суб’єктивні права та юридичні обов’язки суб’єктів правовідносин;

-   фактичний – діяльність (поведінка) суб’єктів, у якій реалізуються їх права та обов’язки.

Підставами виникнення, зміни чи припинення правовідносин є юридичні факти.

ЮРИДИЧНІ ФАКТИ – це передбачені законом обставини, з настанням яких виникає, припиняється або змінюється правовідношення. Такі обставини поділяються на дві групи: дії або бездіяльність, що зале­жать від волі людини; події, що виникають незалежно від волі людини (природна смерть, стихійне лихо тощо). Юридичними фактами можуть бути також вчинки (знахідка скарбу), стан (сп’яніння, вагітність тощо). Дії бувають правомірні і неправомірні.

2. СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН

СУБ’ЄКТИ ПРАВОВІДНОСИН – правоздатні та дієздатні фізичні та юридичні особи, тобто такі, що здатні бути носіями прав і обов’язків, здійснювати їх від свого імені і нести юридичну відповідальність за свої дії.

ОСОБА – це людина, яка знаходиться в певних суспільних відносинах з суспільством та державою, на території якої вона існує.

ОСОБА ФІЗИЧНА – (в праві) – термін, який використовується для по­значення людини як учасника правових відносин.

ОСОБА ЮРИДИЧНА – (в праві) – організація, яка по закону є суб’єктом (носієм) громадянських прав та обов’язків, володіє особистим майном, мо­же від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права та нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському або тре­тейському суді.

ДЕРЖАВА – особливий суб’єкт правовідносин.

3. ПРАВОЗДАТНІСТЬ, ДІЄЗДАТНІСТЬ ОСОБИ

ПРАВОЗДАТНІСТЬ – це конкретна суспільна властивість, що визначаєть­ся законами держави за громадянами та організаціями, яких вона вважає за

1 2 3