ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

 

План

 1. Формування міцних знань, умінь і навичок учнів з фізики.
 2. Формування світогляду учнів.
 3. Ознайомлення учнів з науковими основами сучасних технологій.
 4. Розвиток мислення і пізнавальних здібностей учнів.
 5. Формування в учнів стійкого інтересу до вивчення фізики.


1. Навчання фізики як і будь-якому предмету має такі загальнодидактичні цілі: освітні, виховні і розвитку учнів. Освітні цілі навчання фізиці полягають у наступному:

 • дати учням знання основ фізики на сучасному рівні у певній системі: основні поняття, закони, теорії;
 • сформувати в учнів сучасну природничонаукову картину світу;
 • оволодіння учнями методами наукового дослідження;
 • ознайомлення з науковими основами сучасних технологій

Цілі навчання в основному визначають значущість того чи іншого матеріалу, структуру курсу фізики і стиль мислення, який формується в учнів. Відомо, що пізнання може відбуватись на емпіричному або теоретичному рівнях, які можна зобразити такою схемою.

 

Цілі формування світогляду і розвитку учнів вимагають формування у них теоретичного стилю мислення, який може бути сформований лише на теоретичному рівні пізнання. З цією метою уже на першому ступені навчання фізики вводять ідею дискретності речовини та елементів молекулярно-кінетичної та електронної теорій, які утворюють ті стержні, навколо яких ґрунтується навчальний матеріал. Основу систематичного курсу фізики становлять фундаментальні фізичні теорії. Це відповідає тому факту, що фізика уже давно стала теоретичною наукою завдяки як широкому колу об'єктів, які є предметом її дослідження, так і характеру і універсальності законів, що нею відкриваються.

Пізнання природи проходить у чотири етапи, які становлять цикл пізнання і мають відображатися в навчальному процесі:

 

 

 

2. Світогляд учнів базується на певних філософських положеннях. Значна їх частина формується при вивченні фізики. Всі ці положення можна поділити на три групи:

 • Матеріальність світу.
 • Діалектика природи.
 • Діалектико-матеріалістичний характер пізнання природи.

Різні філософські положення вимагають різного підходу до їх вивчення.

I група - матеріальність світу, зв'язок матерії і руху, простір і час.

Ці поняття спочатку постулюються, а потім весь час на протязі навчання конкретизуються і уточнюються.

II група - закон єдності і боротьби протилежностей, закон переходу кількісних змін в якісні, незнищуваність матерії, роль практики в пізнанні.

Кожне з цих положень розкривається після того, як вивчено групу явищ.

ІІІ група - пізнаваність світу, об'єктивність знань, взаємозв'язок і взаємообумовленість явищ, матеріальна єдність світу і т. п.

Ці положення формуються весь час. На них робиться наголос під час вивчення будь-яких явищ у процесі їх розгляду.

Викладання фізики потрібно ув'язувати з актуальними проблемами життя суспільства, показувати роль науки в його розвитку. Це дозволяє формувати певні громадянські якості учнів - майбутніх громадян незалежної України.

Шляхи і методи реалізації цих завдань:

 1. Вчити учнів розглядати всі досягнення науки і техніки з точки зору суспільного розвитку.
 2. Пояснювати соціальне значення того чи іншого розділу фізики, тих чи інших відкриттів.
 3. Висвітлювати роль вітчизняних вчених у розвитку науки і техніки.
 4. Показувати роль міжнародного співробітництва для розвитку науки.

 

3.

1 2 3

Похожие работы