Объекты, субъекты, инфраструктура и цель процессов информатизации

Об’єкти, суб’єкти, інфраструктура та мета процесів інформатизації

Напрямки проведення інформатизації суспільства.

Мета створення, функціонування та широкого розповсюдження інформаційних технологій полягає у вирішенні проблем інформатизації суспільства і всієї життєдіяльності в країні. Під інформатизацією суспільства будемо розуміти повсюдне впровадження комплексу заходів, які спрямовуються на забезпечення повного і своєчасного використання достовірної інформації, узагальнених знань у всіх соціально значимих видах людської діяльності. Ці заходи забезпечать не тільки зростання економічних показників розвитку народного господарства, але і отримання якісних наукових досягнень у фундаментальних та прикладних науках, які спрямовані на розвиток виробництва, створення нових робочих місць, підвищення життєвого рівня населення, захист навколишнього середовища. Інформатизація – об’єктивний і закономірний етап, через який в тій чи іншій формі повинно пройти кожне суспільство, яке вступило на шлях інтенсивного розвитку. Сучасна інформатизація - це глобальний процес, який пов’язаний з кардинальними змінами структури і характеру світового і соціального розвитку, з переходом до нових поколінь наукомістких технологій, технічних систем, матеріалів, а також нових видів інформаційного обміну, які дозволяють вирішальним чином змінювати характер праці і умови життя людини.

Інформатизація в усіх сферах діяльності людини дозволяє активно і широко застосовувати все багатство інте­лектуального наслідування і уроків розвитку нашого суспільства. З цією метою все ширше розгортається використа­ння інформаційних технологій в усіх сферах людської діяльності, як от проведення референдумів, опитування суспільної думки за різ­ними аспектами життя суспільства, впровадження інформаційно-довідкових систем в різноманітних галузях (наприклад, транспорту, зв’язку, торгівельних організацій наяв­ність товарів у формі систем замовлень товарів чи послуг для виявлення, обліку і використання ре­сурсів) і, так далі. Інформаційні технології стали широко застосовуватись в сфері відпочинку і розваг. Використання електронних систем в бібліотеках, музеях, відеофільмотеках і створення для будь-яких груп населення інтелектуальних відеоі­гор відкриває якісно нові форми творчого розвитку людини, збереження багатств вітчизняної та світо­вої культури

Інформаційні технології в галузі медицини дозволяють підвищити якість медичного обслуговування. В галузі освіти вони створюють умови для безперервної освіти, розвитку індивідуальних форм і інтенсифікації технологічних процесів навчання. Циклічний розвиток поколінь техніки стає причиною необхідності оперативно підвищувати кваліфікацію і змінювати сферу професійної діяльності. Доступність міжнародної системи баз даних і знань для кожного члена суспільства дозволить без­перервно виявляти і розвивати творчі здатності індивідуума. В сфері матеріального виробництва створюються і впроваджуються інтегровані системи автомати­зованою проектування, виробництва і контролю, які охоплюють весь життєвий цикл виробу “науковий пошук - проектування - виробництво - експлуатація - модернізація - зняття виробу з виробництва“. Крім того застосування інформаційних технологій дозволяє ефективно проводити роботи з екологічного контролю. , так наприклад, регіональна система моніторингу, яка включатиме засоби експрес - інформації про стан і динаміку водних об’єктів, повітряне середовище, грунту, системи моделювання метеорологічних процесів і вплив широкомасштаб­них виробничих комплексів на оточуюче середовище, експертні системи діагностики і прогнозування процесів забруднення, очистки та зруйнування, а також відновлення екологічного середовища забезпечує, можливість формування єдиного екологічного паспорта регіону, дозволить оперативно передбачати і тим самим передбачати екологічні катастрофи.

Зміни в управлінні організаціями під впливом інформаційних технологій.

Відбуваються значні зміни в управлінні організаціями, модернізуються їхні структури управління, йде перерозподіл повноважень та відповідальності. В 90-тих роках почала втілюватися, так звана концепція “управління інформаційними

1 2 3 4