Объединение предприятий

План

1. Поняття і види об’єднань підприємств.  

2. Організаційно-правові форми об’єднань підприємств.  

3. Правовий статус підприємства - учасника об’єднання підприємств.  

4. Правове положення промислово-фінансових груп.  

5. Асоційовані підприємства.  

Список використаної літератури.  


1. Поняття і види об’єднань підприємств

Об’єднанням підприємств є господарська організація, утворе­на у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спіль­них економічних та соціальних завдань.

Об’єднання підприємств утворюються підприємствами на доб­ровільних засадах або за рішенням органів, які відповідно до ГКУ та законів України мають право утворювати об’єднання підприємств. В об’єднання підприємств можуть входити підпри­ємства, утворені за законодавством інших держав, а підприєм­ства України можуть входити в об’єднання підприємств, утворе­ні на території інших держав.

Об’єднання підприємств утворюються на невизначений строк або як тимчасові

Об’єднання підприємств є юридичною особою.

Державна реєстрація об’єднання підприємств здійснюється на загальних засадах відповідно до ст. 58 ГКУ.

Залежно від порядку заснування об’єднання підприємств мо­жуть утворюватись як господарські об’єднання або як державні (комунальні) господарські об’єднання.

Господарським є об’єднання підприємств, утворене з ініціативи підприємств незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об’єднали свою господарську діяльність.

Господарські об’єднання діють на основі установчого догово­ру та/або статуту, який затверджується їх засновниками.

Державним (комунальним) господарським є об’єднання під­приємств, утворене державними (комунальними) підприємства­ми за рішенням Кабінету Міністрів України або у визначених законом випадках рішенням міністерств (інших органів, до сфе­ри управління яких входять підприємства, що утворюють об’єд­нання) або компетентних органів місцевого самоврядування.

Державне (комунальне) господарське об’єднання діє на основі рішення про його утворення та статуту, який затверджується органом, що прийняв рішення про утворення об’єднання.

2. Організаційно-правові форми об’єднань підприємств

Господарські об’єднання утворюються як асоціації, корпора­ції, консорціуми, концерни, інші об’єднання підприємств, перед­бачені законом.

Асоціація — договірне об’єднання, створене з метою постій­ної координації господарської діяльності підприємств, що об’єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробни­чих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і коопера­ції виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єд­нання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для за­доволення переважно господарських потреб учасників асоціації.

У статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є господар­ською асоціацією. Асоціація не має права втручатись у господар­ську діяльність підприємств — учасників асоціації. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.

Корпорацією визнається договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, з делегуванням ними окремих по­вноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.

Консорціум — тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінан­сування відповідної програми, а також кошти, що надходять

1 2 3 4

Похожие работы