Объекты и субъекты авторского права

 Реферат

на тему:

"Об’єкти та суб’єкти авторського права"

ПЛАН

 

Вступ

 

1. Об’єкти авторського права

 2. Суб’єкти авторського права

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  ВСТУП

Зміна функцій знання та культури в цивілізації кінця ХХ століття призвела до різкого збільшення обсягів використання результатів інтелектуальної діяльності. Набутки людського розуму стали об’єктами економічного обігу. Економічної цінності набула й інформація, що є основним виробничим продуктом засобів масової інформації. Нині тиражування матеріальних носіїв – об’єктів авторського права – сформувалося в потужну індустріальну галузь, яка містить підгалузеві структури: книговидання, друк періодичної продукції, тиражування кінофільмів, аудіо- та відео матеріалів.

На цьому тлі особливо актуально постало питання правомірності використання цих творів - об’єктів авторського права та визначення обсягу прав на них. Вирішення таких завдань здатна забезпечити лише держава. Поза як авторське право у своїй основі є юридичним проявом усвідомлення державою важливості охорони культури як гаранту розвитку суспільства. Підтримка і захист творчості, охорона результатів інтелектуальної діяльності безпосередньо пов’язані із захистом свободи слова та прав людини.

Сучасна Україна будує незалежну правову державу, засновану на системі ринкових економічних відносин.    Незалежність, як складне суспільне явище, серед інших необхідних умов, передбачає постійний розвиток інтелектуального потенціалу держави

Без переходу до загальноприйнятих  правових засобів забезпечення прав створювачів об'єктів права інтелектуальної власності неможливі вихід  на ринки сучасних технологій та участь у міжнародних інтелектуальних проектах. Гарантування прав кожної окремої особи щодо створених нею результатів є необхідною умовою інтеграції України до системи світових досягнень, участі  у міжнародному  розподілі праці, торгівлі  тощо.

Невід'ємною частиною  становлення в Україні  цивілізованих відносин  у всіх сферах суспільного життя є становлення і всебічний розвиток нормативно-правової бази, зокрема інститутів права інтелектуальної власності.

Нормативна база правового регулювання у сфері права інтелектуальної власності потребує значного розвитку і вдосконалення, бо містить прогалини  з питань визначення правового статусу авторів об'єктів права інтелектуальної власності. Правові рішення у вказаній сфері  регулювання часто характеризуються застосуванням неапробованих правових моделей. У той же час має місце недостатнє сприймання  досвіду інших країн: юридичні конструкції і методи правового регулювання, ефективність застосування яких доказано практикою, часто не знаходять відбиття  в українському законодавстві. Перелічені недоліки істотно знижують ефективність правової регламентації відносин, пов'язаних зі створенням та використанням творів, що в кінцевому підсумку негативно впливає на правовий статус авторів і в  цілому на ситуацію у сфері інтелектуальної діяльності.

Переліченими вище  обставинами  зумовлюється вибір теми курсової роботи для  дослідження, її  актуальність і практичне значення.

Об'єктом дослідження виступають суспільні відносини, що складаються при створенні і використанні творів як об'єктів права інтелектуальної власності.   Предметом дослідження  є законодавство України, включаючи її міжнародні договори, яке регулює правовідносини в сфері права інтелектуальної власності, а також зарубіжні джерела права у даній галузі правового регулювання.

Метою дослідження є висвітлення особливостей правової регламентації відносин, що виникають у процесі створення і використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Основні положення і висновки, подані в роботі, грунтуються на аналізі чинного законодавства у сфері права інтелектуальної власності, особливостях  його застосування, досягненнях цивільно-правової науки.

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що зроблені висновки та пропозиції можуть слугувати для удосконалення ЦК

1 2 3 4 5 6

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные