Общая характеристика скорости как физического качества человека, факторы обусловливающие скорость и возможности совершенствования скорости

style="font-size: • швидкий початок рухів, що у спортивній практиці називають різкістю.

У фізичному вихованні та спорті важливішим є виховання здатності до прояву швидкості в цілісній руховій діяльності, оскільки, наприклад, наявність швидкої реакції ще не гарантує швидкого подолання дистанції. Відсутня також кореляція між здатністю швидко бігати та плавати і навіть між ходьбою і бігом. Прямий зв'язок відзначається лише в тих вправах, які подібні за координацією (стрибок у довжину з розбігу — спринт).

Вимоги до швидкості в різних рухових діях не однозначні. Наприклад, у спортивних іграх (теніс, баскетбол) вирішальне значення має стартова швидкість. А в стрибках у довжину — швидкість бігу по дистанції.

Коротко охарактеризуємо кожен з названих компонентів прудкості.

Руховою реакцією прийнято називати здатність людини відповідати окремими рухами або руховими діями на різноманітні подразники.

Рухова реакція включає:

• сприйняття подразника певними рецепторами;

• передачу одержаної інформації від рецепторів до ЦНС;

• аналіз отриманого сигналу в ЦНС і формування сигналу-відповіді;

• передачу сигналу-відповіді до необхідних м'язів;

• збудження м'язових волокон і відповідь на подразник певним рухом чи руховою дією.

Таким чином, рухова реакція визначається часом від початку сприйняття подразника до початку відповіді на нього.

До фізичних вправ як засобів удосконалення прудкості пред'являються такі вимоги:

• їх техніка повинна бути такою, щоб дозволяла виконання з граничною швидкістю;

• вони повинні бути добре засвоєні, щоб зусилля учнів спрямовувались не на спосіб їх виконання, а на швидкість виконання;

• їх тривалість не має перевищувати 30 с;

• вони повинні бути адекватними конкретному прояву прудкості й умовам виконання рухових дій;

• вони повинні бути різноманітними та забезпечувати вдосконалення прудкості у поєднанні з розвитком інших якостей.

Для комплексного розвитку рухових реакцій у поєднанні з іншими проявами прудкості найефективнішими є рухливі і спортивні ігри за спрощеними правилами та на менших, відносно стандартних, майданчиках. Хороший ефект дає також виконання циклічних вправ з миттєвою зміною темпу, напрямку, виду руху тощо, за командою.

Список використаної літератури

  1. Воячецкий 3. Развивая силу // Физическая культура в школе,2000. — №2. — С. 46.
  2. Гуревич Й. А. Круговая тренировка при развитии физических качеств / Изд. 3-є, перераб. й доп
    — Минск: Внсшєйшая школа, 1985. — 256 с.
  3. Линець М. М. , Андрієнко Г. М. Витривалість, здоров'я, працездатність. . . —Львів, 1993. — 131 с.
  4. Определение физической подготовленности школьников / Под. ред. Б. В. Сермеева. — М. : Педагогика, 1973. — 104 с.
  1. Остапенко Л. Скорость и сила // Физическая культура в школе, 1994. — №7. — С. 43-47.
1 2 3 4 5 6

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные