Общее понятие и виды насильственных преступлений

План

Вступ.  

Загальне поняття та види насильницьких злочинів.  

Причини й умови насильницьких злочинів.  

Запобігання насильницьким злочинам.  

Правове регулювання профілактики злочинності 

Інформаційне забезпечення запобігання злочинам.     

Вступ

  Профілактика злочинності припускає такий розвиток еконо­міки, політики, ідеології, культури та побуту, який сприяв би усуненню чи нейтралізації негативних аспектів громадського життя, що можуть проявитися як причини й умови злочин­ності. Така організація суспільного життя повинна бути забез­печена належним правовим підґрунтям.

 Правове регулювання профілактики злочинності складається з нормотворчої діяльності держави та її органів, які визначають в законах та інших нормативних актах мету й зав­дання запобігання злочинам, коло суб'єктів, що здійснюють цю діяльність, їхню компетенцію, основні форми та методи роботи.

Сутність правового регулювання полягає в тому, що правові норми стимулюють соціально корисну поведінку, протидіючи факторам, які негативно впливають на формування та життєдіяльність особи, таким чином створюючи умови для оптимального здійснення запобіжної діяльності.

Поряд із цим правові акти визначають завдання та заходи профілактики злочинності, порядок, форми й методи здійснення цієї діяльності, функції різних її суб'єктів, координацію та взаємодію між ними. Закони й інші нормативні акти забезпечують відповідальність уповноважених осіб за виконання своїх обов'язків, суворе дотри­мання особистих і майнових прав, законних інтересів громадян та установ, які потрапляють у сферу профілактики злочинності.

Завданням і основною метою даної роботи є розкриття поняття, причин і умов насильницьких злочинів та основних умов для їх запобігання.

Загальне поняття та види насильницьких злочинів

Насильницька злочинність - одна із складових частин загальної структури злочинності, в яку входять діяння, пов'язані з фізичним і психічним насильством над особистістю чи погрозою його застосування. Насильницька злочинність може розумітися в широкому сенсі - при цьому в неї включаються всі діяння, в яких насильство виступає способом посягання, і у вузькому сенсі - тільки ті діяння, в яких насильство становить один з елементів злочинної мотивації.
Насильство визначається як: 1) застосування фізичної сили до кого-небудь; 2) застосування сили, примусове вплив на кого-небудь, що-небудь, 3) утиск, зловживання владою, беззаконне застосування сили.
Не будь-насильство є предметом розгляду кримінологів, а лише те, що пов'язане з порушенням норм кримінального законодавства (кримінальне насильство). Виділяють два види такого насильства:
• Фізичне насильство - заподіяння соматичного, тілесного шкоди людині, аж до позбавлення його життя.
• Психічне насильство - заподіяння психічного, моральної шкоди: загрози, образи, наклеп, шантаж, всі види примусу та обмеження свободи людини; також деякі види обману, психопрограмування та економічні методи.
Караним може бути не тільки саме насильство, а й заклики до нього. Крім того, насильство може виступати не тільки як спосіб вчинення злочину, але і як сила, що забезпечує створення і стійкість організованих злочинних формувань.
Ю. М. Антонян пропонує кілька підстав класифікації злочинного насильства. По-перше, він пропонує ділити акти насильства за сферами суспільного життя, якими вони породжуються і в яких існують. За цим критерієм можна виділити:
• Побутове насильство, в тому числі пов'язане з сімейними відносинами і спільної трудовою діяльністю.

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы